Otvorena izložba radova projekta “U istom filmu” u Kinu Valli

04.05.2022.

Inkluzivan projekt za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

• Izložba GIF-ova, stic­ke­ra i digi­tal­nih foto­gra­fi­ja nas­ta­lih u sklo­pu pro­jek­ta „U istom fil­mu“ otvo­re­na je u sri­je­du, 4. svib­nja u foajeu pul­skog Kina Valli. Projekt „U istom fil­mu“, kojim se aktiv­no dopri­no­si omo­gu­ća­va­nju veće dos­tup­nos­ti kul­tur­nih sadr­ža­ja za cilja­nu sku­pi­nu koju čine dje­ca i mla­di s teško­ća­ma u razvo­ju, osmis­li­la je udru­ga Metamedij u surad­nji sa Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula te Javnom usta­no­vom Pula film fes­ti­val. Osnovni cilj pro­jek­ta je osi­gu­ra­ti jed­na­ke moguć­nos­ti za sudje­lo­va­nje u kul­tur­nom živo­tu zajed­ni­ce dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvoju.

Na otva­ra­nju su se pri­sut­ni­ma obra­ti­li Nataša Šimunov u ime doma­ći­na kina Valli, Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij, pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je Vladimir Torbica, pro­čel­ni­ca za kul­tu­ru Grada Pule Lena Radunić, pro­čel­ni­ca za druš­tve­ne dje­lat­nos­ti i mla­de Grada Pule Ivana Sokolov, Vanja Marković iz Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula te Franka Tretinjak i Dina Milovčić iz dizaj­ner­skog kolek­ti­va NJI3.

- Zaista nam je dra­go što može­mo ugos­ti­ti izlož­bu „U istom fil­mu“ u našem foajeu. Drago nam je i što smo se pri­klju­či­li isto­ime­nom pro­jek­tu ne samo pute ove izlož­be već i sen­zor­nim pro­jek­ci­ja­ma koje već mje­se­ci­ma pro­vo­di­mo i koji­ma jav­nos­ti poka­zu­je­mo kako može­mo svi zajed­no biti ink­lu­ziv­ni­ji, kaza­la je Šimunov i zahva­li­la se osta­lim part­ne­ri­ma u projektu.

Pročelnik Torbica je nagla­sio da su ključ­ne rije­či u ovom pro­jek­tu siner­gi­ja i ljubav:

- Vrlo je lije­po vidje­ti da niz ins­ti­tu­ci­ja i udru­ga među­sob­no sura­đu­ju pogo­to­vo u radu s dje­com jer dje­ca su ipak ono naj­vri­jed­ni­je što ima­mo. Vjerujem da su svi ulo­ži­li veli­ku lju­bav u ovaj rad i to ne samo danas kada otva­ra­mo izlož­bu nego i u peri­odu pri­je toga. Posebno zahva­lju­jem lju­di­ma koji su radi­li s dje­com i koji su stvar­no sprem­ni dije­li­ti svo­je zna­nje i lju­bav i pre­ni­je­ti ih oni­ma koji­ma naj­vi­še tre­ba­ju, kazao je Torbica.

Pročelnica Radunić je kaza­la da su ink­lu­ziv­ni pro­jek­ti važ­no stra­te­ško usmje­re­nje za Grad Pulu.

- To je nešto na što ćemo obra­ti­ti poseb­nu paž­nju u nared­noj godi­ni pri­li­kom natje­ča­ja za finan­ci­ra­nje udru­ga i orga­ni­za­ci­ja koje dje­lu­ju u podru­čju kul­tu­re i civil­nog druš­tva. Veselim se ovak­vim surad­nja­ma i sma­tram da su jako važ­ne o čemu govo­ri i naša stra­te­gi­ja te se nadam da će ovak­vi pro­jek­ti biti reali­zi­ra­ni i ubu­du­će, kaza­la je Radunić i pre­da­la riječ pro­čel­ni­ci Sokolov je čes­ti­ta­la svi­ma uklju­če­ni­ma u pro­jekt i zaže­lje­la im uspje­šan rad.

Marino Jurcan je u ime Metamedije kazao da udru­ga već 20-ak godi­na pro­vo­di pro­jek­te za mla­de te da je „U istom fil­mu“ spe­ci­fi­čan po tome što je pri­la­go­đen za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvoju.

- S obzi­rom na važan cilj pro­jek­ta, bez surad­nje sa Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula i JU Pula Film Festival, ne bi sigur­no doš­li do ovak­vog rezul­ta­ta. Projekt će se nas­ta­vi­ti dalje sto­ga mi je iznim­no dra­go što su s nama i dono­si­te­lji odlu­ka odnos­no pred­stav­ni­ci gra­da i župa­ni­je kako bi te potre­be bile pre­poz­na­te i u budu­ćim jav­nim poli­ti­ka­ma koje se upra­vo dono­se. Mislim da je nji­ho­vo pri­sus­tvo ovdje naz­na­ka da smo na dobrom putu te se nadam da će se pro­jekt pro­ši­ri­ti, a jed­nim dje­lom se već i pro­vo­di i u dru­gim gra­do­vi­ma Istarske župa­ni­je, kazao je Jurcan.

Vanja Marković je istak­nu­la još jed­nu doda­nu vri­jed­nost ovog pro­jek­ta, a to je meto­dič­ki pris­tup u radu s mla­di­ma s teško­ća­ma u razvoju.

- Ovo je dru­gi pro­jekt kojeg pro­vo­di­mo u surad­nji s udru­gom Metamedij i sigur­no nije pos­ljed­nji. U okvi­ru tih pro­je­ka­ta poče­li su se spon­ta­no razvi­ja­ti raz­li­či­ti meto­dič­ki obras­ci putem radi­oni­ca koji­ma su obu­hva­će­ni kul­tur­ni sadr­ža­ji. Dina i Franka iz kolek­ti­va NJI3 i Ivan Idžojtić koji je vodio radi­oni­cu foto­gra­fi­je te svi surad­ni­ci koji su radi­li na našem pret­hod­nom pro­jek­tu poka­za­li su jed­no razu­mi­je­va­nje nači­na na koji se podu­ča­va dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju. Oni su to pri­rod­no pro­naš­li u sebi i to mi se uči­ni­lo kao jako važ­no, sto­ga ćemo nas­to­ja­ti nas­ta­vi­ti razvi­ja­ti taj meto­dič­ki dio i u našim budu­ćim surad­nja­ma, kaza­la je Marković i zahva­li­la se svim uklju­če­ni­ma u pro­ved­bi pro­jek­ta te uče­ni­ci­ma koji su u nje­mu sudjelovali.

Franka Tretinjak iz kolek­ti­va NJI3 je kaza­la da im je uvi­jek lije­po sura­đi­va­ti s udru­gom Metamedij te se zahva­li­la Vanji Marković na pomo­ći u reali­za­ci­ji radi­oni­ca. Jednako je tako pohva­li­la i uče­ni­ke koji su u nji­ma sudje­lo­va­li i izra­zi­la nadu da će se ovak­vi ink­lu­ziv­ni pro­jek­ti i dalje razvijati.

 

U sklo­pu pro­jek­ta u stu­de­nom 2021. odr­ža­ne su dvi­je kre­ativ­ne radi­oni­ce za uče­ni­ke Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula. Dvodnevna radi­oni­ca GIF ani­ma­ci­ja i stic­ke­ra odr­ža­na je 9. i 10. stu­de­nog 2021. pod vod­stvom dizaj­ner­skog kolek­ti­va NJI3 (Franka Tretinjak i Dina Milovčić), dok je radi­oni­cu digi­tal­ne foto­gra­fi­je vodio Ivan Idžojtić od 11. do 12. stu­de­nog 2021.

Osim radi­oni­ca kroz pro­ved­bu pro­jek­ta odr­ža­ne su i prve sen­zor­ne pro­jek­ci­je fil­mo­va u Puli te edu­ka­ci­ja o nji­ho­vom kon­cep­tu, namje­ni i spe­ci­fič­nos­ti­ma. Edukacija je bila nami­je­nje­na dje­lat­ni­ci­ma koji rade u usta­no­va­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma koje pro­vo­de kino­pri­ka­zi­vač­ku dje­lat­nost u Istarskoj župa­ni­ji (Kino Valli i Pučka otvo­re­na uči­li­šta iz Rovinja, Labina i Buzeta) te struč­nja­ci­ma iz podru­čja edu­ka­cij­ske reha­bi­li­ta­ci­je, a vodi­la ju je dr. sc. Eva Brlek.

Izvor