Podsjećanje na glumačku ikonu

03.05.2022.

Nekad iznim­no popu­la­ran ame­rič­ki glu­mac Paul Newman već je odav­no izvan inte­re­sa suvre­me­ne film­ske publike.

Dijelom zbog činje­ni­ce da je pre­mi­nuo dav­ne 2008. godi­ne i da je zad­nju zapa­že­nu ulo­gu imao 2002. u gan­g­s­ter­skom fil­mu „Put u pro­past“ (reda­telj Sam Mendes), a dije­lom i zbog pro­mje­ne uku­sa masov­ne publi­ke koju već odav­no ne priv­la­če glum­ci nje­go­vog pro­fi­la. Utoliko je pohval­ni­je pri­ka­zi­va­nje doku­men­tar­nog fil­ma „Paul Newman: Iza pla­vih oči­ju“ (reda­telj Pierre-Francois Gaudry) 1. svib­nja na HTV‑u, kako bismo se pod­sje­ti­li tog veli­ka­na ame­rič­ke film­ske glume.

Riječ je o kla­sič­nom tele­vi­zij­skom doku­men­tar­cu, u kojem se isječ­ci iz Newmanovih fil­mo­va mon­ti­ra­ju para­lel­no s izja­va­ma suvre­me­ni­ka i poz­na­va­te­lja nje­go­vog opu­sa, a čiji nas­lov izrav­no upu­ću­je na Newmanov naj­važ­ni­ji ele­ment glu­mač­ke pojav­nos­ti. No, Gaudry se nije bavio samo bojom Newmanovih oči­ju i nje­go­vim pri­vat­nim živo­tom, nego ponaj­pri­je nje­go­vom dugo­traj­nom i plod­nom glu­mač­kom kari­je­rom, koja je ima­la i zas­to­je u tre­nu­ci­ma kada Newman više nije vje­ro­vao fil­mo­vi­ma koji su se sni­ma­li. Brojni sugo­vor­ni­ci sla­žu se da je naj­dojm­lji­vi­ja glu­mač­ka oso­bi­na Paula Newmana bila sklo­nost poka­zi­va­nju ranji­vos­ti, čak i u fil­mo­vi­ma u koji­ma glu­mi mrač­ne i nasil­ne liko­ve poput „Huda“ (reda­telj Martin Ritt) i „Suca za vje­ša­nje“ (reda­telj John Huston).

Redatelj se dje­lo­mič­no doti­če i Newmanove lju­ba­vi pre­ma auto­mo­bi­liz­mu, ali šte­ta da to nije malo detalj­ni­je raz­ra­đe­no, budu­ći da je Newman u auto­mo­bil­skim utr­ka­ma izdr­ž­lji­vos­ti uspješ­no kon­ku­ri­rao pro­fe­si­onal­nim voza­či­ma. Uglavnom, bio je ose­bu­jan u svim polji­ma i nije ga mno­go zani­ma­lo što dru­gi o tome misle.

 

Elvis Lenić