Raspisan natječaj za nove članove Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula

18.05.2022.

Grad Pula je ras­pi­sao Javni natje­čaj za izbor tri kan­di­da­ta za čla­na Kazališnog vije­ća Istarskog narod­nog kaza­li­šta-Gradskog kaza­li­šta Pula – pred­stav­ni­ka osni­va­ča – a nji­hov će man­dat tra­ja­ti samo do 2. kolo­vo­za 2022. godi­ne. Do potre­be za ras­pi­si­va­njem novog natje­ča­ja doš­lo je nakon 12. sjed­ni­ce Gradskog vije­ća Grada Pule kada su raz­ri­je­še­ni duž­nos­ti čla­no­vi Kazališnog vije­ća koje ime­nu­je osni­vač Grad Pula – Sandra Burić, Robert Raponja i Elvis Orbanić.

Kandidat za čla­na Kazališnog vije­ća bira se iz redo­va ugled­nih umjet­ni­ka i rad­ni­ka u kul­tu­ri koji ispu­nja­va sli­je­de­će uvje­te: naj­ma­nje zavr­šen pred­di­plom­ski struč­ni stu­dij ili pred­di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili s nji­ma izjed­na­čen stu­dij odgo­va­ra­ju­će stru­ke; naj­ma­nje pet godi­na rad­nog iskus­tva na odgo­va­ra­ju­ćim pos­lo­vi­ma u stru­ci; da nije pra­vo­moć­no osu­đen na kaz­nu zatvo­ra (neo­vis­no o tome je li izre­če­na uvjet­na ili bez­u­vjet­na kaz­na) za neko od kaz­ne­nih dije­la poči­nje­nih s namje­rom pro­tiv živo­ta i tije­la, pro­tiv Republike Hrvatske, pro­tiv pra­vo­su­đa, pro­tiv jav­nog reda, pro­tiv imo­vi­ne, pro­tiv služ­be­ne duž­nos­ti, pro­tiv čovječ­nos­ti i ljud­skog dos­to­jans­tva, pro­tiv osob­ne slo­bo­de, pro­tiv spol­ne slo­bo­de, spol­nog isko­ri­šta­va­nja dje­te­ta, pro­tiv bra­ka, obi­te­lji i dje­ce, pro­tiv zdrav­lja lju­di, pro­tiv opće sigur­nos­ti, kri­vo­tvo­re­nja, te bilo koje dru­go kaz­ne­no dje­lo poči­nje­no na šte­tu dje­te­ta ili kori­šte­nje dje­te­ta ili malo­ljet­ne oso­be, osim ako je nas­tu­pi­la reha­bi­li­ta­ci­ja po poseb­nom zako­nu; da se pro­tiv nje­ga ne vodi kaz­ne­ni pos­tu­pak za neko od dje­la nave­de­nih u pret­hod­noj ali­ne­ji; da se pro­tiv nje­ga ne vodi pre­kr­šaj­ni pos­tu­pak i da nije pra­vo­moć­no osu­đen za neko od pre­kr­šaj­nih dje­la za nasil­nič­ko pona­ša­nje; da nije služ­be­nik nad­lež­nog uprav­nog odjela.

Povjerenstvo utvr­đu­je lis­tu kan­di­da­ta koji ispu­nja­va­ju uvje­te Javnog natje­ča­ja i pozi­va ih na raz­go­vor. Ako kan­di­dat ne pris­tu­pi raz­go­vo­ru, sma­trat će se da je povu­kao pri­ja­vu na Javni natje­čaj. Na raz­go­vo­ru kan­di­dat je dužan pre­do­či­ti izvor­ni­ke ili ovje­re­nu pres­li­ku doku­men­ta­ci­je koja je dos­tav­lje­na uz pri­ja­vu. Lista kan­di­da­ta koji ispu­nja­va­ju uvje­te i ter­min raz­go­vo­ra s kan­di­da­ti­ma obja­vit će se na inter­net­skim stra­ni­ca­ma Grada Pula-Pola www.pula.hr naj­ma­nje pet dana pri­je pro­vo­đe­nja raz­go­vo­ra, a kan­di­da­ti će biti oba­vi­je­šte­ni o isto­me i putem e‑maila.

O pro­ve­de­nom pos­tup­ku Povjerenstvo pod­no­si izvješ­će Gradonačelniku. Na teme­lju rezul­ta­ta pro­ve­de­nog pos­tup­ka, Gradonačelnik pred­la­že Gradskom vije­ću Grada Pula-Pola kan­di­da­ta za čla­na Kazališnog vije­ća Ustanove. Kandidat će biti oba­vi­je­šten o izbo­ru čla­na Kazališnog vije­ća dos­ta­vom Odluke Gradskog vije­ća Grada Pule-Pola na e‑mail adre­su u roku dva  dana od dono­še­nja Odluke.

Tekst B. V.