Gradonačelnik Zoričić smjenjuje pročelnicu Radunić

30.06.2022.

Gradonačelnik Pule, Filip Zoričić obja­vio je na svo­joj Facebook stra­ni­ci kako je u pro­ce­su reor­ga­ni­za­ci­je uprav­nih odje­la gra­da – Odjela za komu­nal­ni sus­tav i uprav­lja­nje imo­vi­nom gdje umjes­to dosa­daš­njeg pro­čel­ni­ka Roberta Stambergera dola­zi Damir Prhat te Odjele za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva za čije će vod­stvo biti ras­pi­san novi natje­čaj i kojeg je do sada vodi­la Lena Radunić. Objavu gra­do­na­čel­ni­ka Zoričića pre­no­si­mo u cjelosti:

„Nakon godi­ne dana uprav­lja­nja grad­skom upra­vom odlu­čio sam pri­pre­mi­ti pri­jed­log reor­ga­ni­za­ci­je uprav­nih odje­la. Kao prva pro­mje­na tako na mjes­to pro­čel­ni­ka Odjela za komu­nal­ni sus­tav i uprav­lja­nje imo­vi­nom dola­zi, po ovla­šte­nju, Damir Prhat, umjes­to dosa­daš­njeg pro­čel­ni­ka Roberta Stembergera. Prhat je do sad vodio Odsjek za pro­ved­bu ITU meha­niz­ma i pomo­ći će svo­jim iskus­tvom u tom kom­plek­s­nom, a jako važ­nom Odjelu. U Odjelu za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva biti će pri­prem­ljen natje­čaj za pročelnicu/ka. Bit će još pro­mje­na i novi­te­ta. Želim ubr­za­ti rad upra­ve i pove­ća­ti efi­kas­nost. Ne pri­hva­ćam ne može se i ne znam, nego zajed­no mora­mo pokre­nu­ti sus­tav uz puno, puno bolju komu­ni­ka­ci­ju“, piše gra­do­na­čel­nik Zoričić.

B. V.