Izložba “Vidi, Grod! Obiteljska fotografija stanovnika Pićna” u CENKI-ju

01.06.2022.

Izložba „Vidi, Grod! Obiteljska foto­gra­fi­ja sta­nov­ni­ka Pićna“ Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre rezul­tat je teren­skog istra­ži­va­nja s ciljem mapi­ra­nja sje­ća­nja kroz medij obi­telj­ske foto­gra­fi­je sta­nov­ni­ka užeg cen­tra gra­da ili gro­da Pićna i bit će otvo­re­na u petak, 3. lip­nja u 18 sati u CENKI-ju u Pićnu.

„Izuzev stva­ra­nja nove audi­ovi­zu­al­ne doku­men­ta­ci­je, a time i razvi­ja­nja muzej­skih fon­do­va, njo­me se pos­ti­gla nova komu­ni­ka­ci­ja s lokal­nom zajed­ni­com, pa i par­ti­ci­pa­ti­van moment u stva­ra­nju sadr­ža­ja kojim pri­po­vi­je­da­ju sebe i svoj život. Svaku od foto­gra­fi­ja selek­ti­ra­la su kućans­tva koja su se oda­zva­la pozi­vu. Podatci o foto­gra­fi­ji pru­že­ni su pri­li­kom teren­skog rada i dos­lov­no pre­ne­se­ni u legen­da­ma, a u izlož­bi ih sudje­lu­je četr­na­est. Vrijeme nas­tan­ka, loka­ci­ja pa i sam pred­met sni­ma­nja na foto­gra­fi­ji biran je pro­izvolj­no jer je teži­šte bilo na osje­ća­ju poseb­ne vri­jed­nos­ti za vlasnika/cu i/ili obi­telj. Na taj se način pos­ti­glo i jas­ni­je sagle­da­va­nje i razu­mi­je­va­nje indi­vi­du­al­nih (o)sjećanja i onih zajed­ni­ce. Nadalje, time se dopri­ni­je­lo višes­loj­nom pro­ma­tra­nju pro­mje­na u kul­tu­ri živ­lje­nja, foto­gra­fi­ji i foto­gra­fi­ra­nju“, piše u opi­su izložbe.

Priredio B. V.