Kino Katarina: Lungomare izdanje – “Sve što dolazi” Mate Ugrina

02.06.2022.

Kino Katarina u znak podr­ške Inicijativi za refe­ren­dum za Lungomare orga­ni­zi­ra poseb­nu ad hoc pro­jek­ci­ju uz disku­si­ju na Valkanama u petak, 3. lip­nja u 21 sat. Na pro­gra­mu je krat­ko­me­traž­na dra­ma Mate Ugrina „Sve što dolazi“.

„Mlada nje­go­va­te­lji­ca Branka dola­zi na otok kako bi se bri­nu­la o sta­ri­joj ženi. Po zavr­šet­ku oštre zime, Brankin je posao gotov, no ona odlu­či osta­ti na oto­ku i tije­kom ljet­ne sezo­ne. Pronalazi posao u turis­tič­kom sek­to­ru, ali pla­ća je oskud­na, a posao iscrp­lju­juć te je samo još jed­no pri­vre­me­no rje­še­nje“, piše u opi­su filma.

Film je osvo­jio Srce Sarajeva za naj­bo­lji krat­ko­me­traž­ni film 2021., poseb­no priz­na­nje žiri­ja Kockica Zagreb film fes­ti­va­la 2021. te nagra­du za naj­bo­lju reži­ju (Mate Ugrin) i naj­bo­lju kame­ru (Ivan Marković) na Danima hrvat­skog fil­ma 2022.

Kratki uvod na temu sezon­skog rada odr­žat će istra­ži­va­či­ca s Instituta za druš­tve­na istra­ži­va­nja u Zagrebu Katarina Jaklin. Diskusiji će (što uži­vo što putem vide­ove­ze) dopri­ni­je­ti i arhi­tek­ti­ca Tea Truta te Jana Vukić, pro­čel­ni­ca Odsjeka za soci­olo­gi­ju FFZG.

„Okupljanje je od 21 sat, a pro­gram poči­nje čim se dovolj­no smra­či. Preporučamo toplu odje­ću, kuši­ne, pros­tir­ke, kam­per­ske sto­li­ce…“, poru­ču­ju organizatori.

Priredio B. V.