O majkama i kćerima

17.06.2022.

TV: MATER, reda­telj Jure Pavlović

U čet­vr­tak 16. lip­nja na HTV‑u je pri­ka­zan igra­ni film „Mater“, sva­ka­ko jed­no od boljih ostva­re­nja hrvat­ske dugo­me­traž­ne pro­duk­ci­je pos­ljed­njih godina.

Junakinja fil­ma Jasna (Daria Lorenci-Flatz) nakrat­ko se vra­ća iz Njemačke, gdje ima obi­telj, u doli­nu Neretve jer mora odlu­či­ti kako zbri­nu­ti sta­ru i teško boles­nu maj­ku. Međutim, nji­hov odnos je vrlo kom­plek­san i opte­re­ćen mrač­nim deta­lji­ma iz proš­los­ti, tako da je vrlo neiz­vjes­no u kojem će se smje­ru razvi­ti (pomi­re­nje ili total­ni krah).

Redatelj pri­mje­nju­je nagla­šen vizu­al­ni kon­cept u koje­mu kame­ra stal­no pra­ti Jasnu, čiji je lik stal­no izo­š­tren dok su osta­li liko­vi (uklju­ču­ju­ći maj­ku) uglav­nom zamu­će­ni. Na taj način stvo­ren je i veli­ki glu­mač­ki pri­ti­sak na Dariju Lorenci, ali ona se je vrlo uspješ­no snaš­la u toj zah­tjev­noj poziciji.

Inače, taj vizu­al­no-stil­ski pos­tu­pak pod­sje­ća na mađar­ski film „Saulov sin” (reda­telj Laszlo Nemes), o živo­tu Židova u kon­cen­tra­cij­skom logo­ru, iako je „Mater”, narav­no, znat­no ležer­ni­je i manje muč­no ostva­re­nje. Redatelj sjaj­no koris­ti humor (komen­ta­ri sta­ri­ce i nje­zi­nih pri­ja­te­lji­ca), kao i sun­ča­ne eks­te­ri­je­re doli­ne Neretve (iako su uglav­nom zamu­će­ni) da bi stvo­rio kon­tra­pun­kt muč­nom odno­su maj­ke i kćeri.

„Mater” je vrlo uspje­la dra­ma o sta­re­nju i boles­ti, obi­telj­skim odno­si­ma, opra­šta­nju i pomir­bi, u kojoj su vrlo teške teme pre­do­če­ne inven­tiv­nim, osvje­ža­va­ju­ćim i dos­ljed­nim reda­telj­skim sti­lom. Kao što je već spo­me­nu­to na počet­ku tek­s­ta, uz Šerbedžijinu „Terezu 37” Pavlovićeva dra­ma je vje­ro­jat­no naj­u­god­ni­je izne­na­đe­nje doma­će film­ske pro­duk­ci­je pos­ljed­njih godina.

 

Elvis Lenić