27. Jazz u lapidariju – svake srijede do kraja ljeta.

06.07.2022.

Koncerti u povijesnoj jezgri Poreča

• “Jazz u lapi­da­ri­ju sino­nim je za vru­će i razi­gra­no lje­to, koji gra­đa­ni i posje­ti­te­lji Poreča sva­ke godi­ne želj­no išče­ku­ju. U orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč i u uvi­jek ino­va­tiv­noj izved­bi ovaj je fes­ti­val okos­ni­ca kva­li­tet­ne ljet­ne zaba­ve. Srijeda pos­ta­je refe­rent­ni dan tjed­na, večer koju će mnoš­tvo gra­đa­na i turis­ta pro­ves­ti u medi­te­ran­skoj atmo­sfe­ri s vrhun­skim jazz muzičarima.

“U sri­je­du, 6. srp­nja kre­će 27. sezo­na koju otva­ra­ju Hojsak&Novosel, a zaključ­no s 31. kolo­vo­za dono­si ukup­no osam kon­ce­ra­ta. Svi kon­cer­ti poči­nju u 21 sat uz bes­pla­tan ulaz pod vedrim nebom poreč­kog lapidarija.

“Za grad Poreč Jazz u lapi­da­ri­ju ima poseb­nu važ­nost u kul­tur­nom i umjet­nič­kom smis­lu. Festival je to koji pos­tav­lja dru­ga­či­je kri­te­ri­je po pita­nju izvo­đa­ča i izved­bi, a oni se teme­lje na poti­ca­nju autor­stva, podr­ža­va­nju umjet­nič­kog stva­ra­laš­tva te afir­ma­ci­ji mjes­ta, umjet­ni­ka i već pro­fi­li­ra­ne i sve broj­ni­je publi­ke koja sve to pra­ti. Usprkos tren­do­vi­ma pojed­nos­tav­lji­va­nja izved­be­nih umjet­nos­ti kako bi ih se uči­ni­lo pit­ki­ji­ma, poreč­ki džez-fes­ti­val dono­si razo­no­du, no uvi­jek u tijes­nom spo­ju s kul­tu­rom i umjet­noš­ću. On isto­dob­no zabav­lja i edu­ci­ra, upot­pu­nju­je, nado­gra­đu­je, širi pogle­de na moguć­nos­ti stva­ra­nja i izved­be te uži­va­nja u njima.

“Prvi kon­cert sezo­ne, ove sri­je­de u 21 sat, doni­jet će nam neko­nven­ci­onal­nu kom­bi­na­ci­ju ins­tru­me­na­ta na pozor­ni­cu lapi­da­ri­ja. Tihomir Hojsak na kon­tra­ba­su i Filip Novosel na tam­bu­ri svi­ra­ju autor­ske sklad­be sa zači­ni­ma panon­ske regi­je i jazza. Zvuk im je svjež, a melo­di­ja ispu­nje­na folk moti­vi­ma i vir­tu­oz­nim improvizacijama.

“Sljedeću sri­je­du, 13. srp­nja nas­tu­pa Zvonimir Šestak Groove Assembly, kvin­tet koji je ove godi­ne dobio Porina za naj­bo­lji jazz album godi­ne, In the poc­ket. Mario Bočić na tenor sak­so­fo­nu, Joe Kaplowitz za kla­vi­rom, Janko Novoselić na bub­nje­vi­ma, Hrvoje Rupčić na per­ku­si­ja­ma i naj­tra­že­ni­ji hrvat­ski kon­tra­ba­sist – Zvonimir Šestak. Veliki utje­caj na nji­ho­ve kom­po­zi­ci­je ima­ju afro­ku­ban­ska i bra­zil­ska glaz­ba koje izmje­ša­ne s jazz for­mom ima­ju ten­den­ci­ju potak­nu­ti slu­ša­te­lje i glaz­be­ni­ke na ples.

“Tjedan kas­ni­je, 20. srp­nja na pozor­ni­cu poreč­kog lapi­da­ri­ja sti­žu John Stowell & Marko Čepak Quartet. Američko-slo­ven­sko-tali­jan­sko-hrvat­ski kvar­tet zajed­no je izdao album nazi­va Ghost In The Corner, nakon uspješ­ne peto­go­diš­nje surad­nje. Spremite se za teh­nič­ki zah­tjev­nu i har­mo­nij­ski boga­tu izved­bu vrs­nih muzi­ča­ra. Osim Johna Stowella i Marka Čepaka na gita­ra­ma, Simone Serafini je na kon­tra­ba­su, a Borko Rupena na bubnjevima.

“„Pozivam šme­ke­re koji vole gyp­sy jazz i swing da se zajed­no opus­ti­mo i pros­la­vi­mo sve­ča­nost dobre glaz­be!” reče Miro Ungar koji ove godi­ne sla­vi 65 godi­na kari­je­re, a u sri­je­du 27. srp­nja svi­ra s Oridano Gypsy Jazz Bandom kon­cert nazi­va “Swinging on Django’s way”. Na reper­to­aru su jazz stan­dar­di obra­đe­ni u sti­lu Djanga Reinhardta u jedins­tve­noj kom­bi­na­ci­ji voka­la i gyp­sy swin­ga zajedno.

“Zoran Majstorović Musical Migrations naziv je kon­cer­ta kvar­te­ta koji će prve sri­je­de u kolo­vo­zu s pozor­ni­ce lapi­da­ri­ja oda­ši­lja­ti etno jazz vibra­ci­je u izved­bi Roberta Mikuljana na tru­bi i kril­ni­ci, Bojana Skočilića na kon­tra­ba­su i elek­trič­nom basu, Rajka Ergića na bub­nje­vi­ma, uda­ralj­ka­ma i sopran saxu, te mul­ti­ta­len­ti­ra­nog Zorana Majstorovića na gita­ri, lut­nji, kama­lu i sazu.

“10. kolo­vo­za u 21 sat ima­ti ćemo pri­li­ku slu­ša­ti trio poz­na­tog jazz pija­nis­ta i skla­da­te­lja koje­mu nije potre­ban uvod, na kon­cer­tu nazi­va Standards X. Matija Dedić dobit­nik je više od 30 nagra­da Porin, obja­vio je više od 20 stu­dij­skih albu­ma te je već više 27 godi­na aktiv­ni skla­da­telj i izvo­đač. Sjećamo se nje­go­vog prvog kon­cer­ta u Lapidariju, 7. 8. 1996., na prvom Jazzu u Lapidariju.

“Predzadnji kon­cert ovo­go­diš­njeg izda­nja Jazza u lapi­da­ri­ju je Mary May. Po prvi puta u Poreču ima­ti ćemo pri­li­ku vidje­ti kvin­tet koje­mu kri­ti­ča­ri pišu lju­bav­na pisma. Originalne pje­sme, zvu­kom srod­ne kla­sič­nim sti­lo­vi­ma poput ame­ri­ca­na, folk roc­ka i blu­esa, pod veli­kim utje­ca­jem raz­ne svjet­ske etno glaz­be i europ­skog jazza izmjes­ti­ti će nas u sri­je­du 17. 8. u 21 sat na neko dru­go mjes­to, u neki dru­gi men­tal­ni pros­tor za koji se naj­bo­lje pri­pre­mi­ti pomo­ću žar­ko crve­nog ruža.

“Mangroove će 31. 8. zaklju­či­ti jazz lje­to svi­ra­ju­ći svo­je poz­na­te sklad­be, u pete­ro­čla­nom sas­ta­vu koji je pri­su­tan na doma­ćoj glaz­be­noj sce­ni pre­ko 15 godi­na.  Psihodelični jazz s pop voka­lom te tek­s­to­vi­ma na hrvat­skom pra­va su treš­nja na vrhu jazz kupa ovo­go­diš­njeg programa.

“Program 27. Jazza u lapi­da­ri­ju nudi širo­ku pale­tu izri­ča­ja i doživ­lja­ja za sva­či­ji ukus, a u spo­ju s poreč­kim spo­me­ni­kom nul­te kate­go­ri­je – lapi­da­ri­jem, savr­še­na je kom­bi­na­ci­ja kul­tu­re i turiz­ma koja uvi­jek priv­la­či velik broj gos­ti­ju”, navo­de organizatori.

Priredio B. V.