Film na šugamanu na Fratarskom otoku od 27. do 29. srpnja

25.07.2022.

Nakon dvo­go­diš­nje stan­ke, po peti će se put na Fratarskom oto­ku odr­ža­ti pro­gram Film na šuga­ma­nu. Program orga­ni­zi­ra Javna usta­no­va Pula Film Festival u surad­nji s Fratarskim d.o.o. a odr­žat će se od 27. do 29. srp­nja sva­ke veče­ri s počet­kom u 21.30 sati.

Prvog će se dana pri­ka­za­ti hrvat­ski doku­men­tar­ni film „Ljubav oko svi­je­ta“ (r. A. Rostuhar i D. Rostuhar). Od dubo­kih ama­zon­skih šuma i zaba­če­nih sela na Himalaji pre­ko malih paci­fič­kih zema­lja i afrič­kih sla­mo­va sve do naj­ve­ćih svjet­skih metro­po­la, doku­men­ta­rac pri­ka­zu­je 33 raz­li­či­te pri­če o lju­ba­vi i bra­ku, iza­zo­vi­ma i bor­ba­ma, uspo­ni­ma i pado­vi­ma, stva­ra­ju­ći jedins­tve­nu lju­bav­nu priču.

Sljedeći će se dan pri­ka­za­ti akcij­ska kome­di­ja „Biser Bojane“ (r. M. Karadžić) o mla­dom beograd­skom liječ­ni­ku koji odla­zi na put na crno­gor­sku Adu Bojanu kako bi susreo oca za kojeg je mis­lio da je preminuo.

Umjesto naj­av­lje­nog fil­ma „Pčelica Maja“, oba­vje­šta­va­mo jav­nost da će pro­gram zaklju­či­ti ani­mi­ra­ni i sin­kro­ni­zi­ra­ni film za dje­cu „Ringe Ringe Raja“ (C. Jenkins); o ego­is­tič­nom i umiš­lje­nom gusa­nu koji je pri­mo­ran uspos­ta­vi­ti vezu s dva izgub­lje­na pače­ta dok putu­ju na jug.

Za povra­tak s oto­ka osi­gu­ra­na je bes­plat­na lini­ja bro­da, koji će pola­zi­ti sva­ke veče­ri u 23.30 sati. Sve infor­ma­ci­je o pro­gra­mu mogu se pro­na­ći na mrež­nim stra­ni­ca­ma www.kinovalli.net.

Priredio B. V.