Grada Pula objavio novi natječaj za pročelnika Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva

08.07.2022.

Grada Pula je u čet­vr­tak, 6. srp­nja obja­vio novi natje­čaj za pro­čel­ni­ka Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva na svo­jim služ­be­nim stranicama.

Pored općih uvje­ta za pri­jam u služ­bu kan­di­da­ti mora­ju ispu­nja­va­ti i slje­de­će poseb­ne uvje­te:  magis­tar stru­ke ili struč­ni spe­ci­ja­list druš­tve­nih zna­nos­ti ili huma­nis­tič­kih zna­nos­ti, naj­ma­nje 5 godi­na rad­nog iskus­tva na odgo­va­ra­ju­ćim pos­lo­vi­ma,  polo­žen držav­ni struč­ni ispit, poz­na­va­nje tali­jan­skog jezi­ka, posje­do­va­nje ECDL Start Certifikata.

Kandidati se pri­ma­ju u rad­ni odnos uz prob­ni rad u tra­ja­nju od tri mjeseca.

Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je osam dana od dana objav­lji­va­nja jav­nog natje­ča­ja u „Narodnim novi­na­ma“. Prava kan­di­da­ta i pos­tu­pa­nje u odno­su na nje­go­ve osob­ne podat­ke kan­di­dat može vidje­ti na ovoj povez­ni­ci: http://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/.

Priredio B. V.