Izložba Marka Markovića „Otoci utopije“ u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

14.07.2022.

Izložba umjet­ni­ka Marka Markovića „Otoci uto­pi­je” bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 14. srp­nja u 21 sat u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc. Opus „Otoci uto­pi­je“ nas­tao je kao rezul­tat dese­to­go­diš­njeg istra­ži­vač­kog rada o samo-orga­ni­zi­ra­nim druš­tvi­ma s foku­som na auto­nom­ne mode­le samo­uprav­lja­nja lokal­nih i među­na­rod­nih zajednica,komuna, akti­vis­tič­kih pokre­ta i umjet­nič­kih organizacija.

Marković je diplo­mi­rao sli­kar­stvo na Umjetničkoj aka­de­mi­ji Sveučilišta u Splitu, u kla­si Gorkog Žuvele. Osim sli­kar­stva bavi se i dru­gim medi­ji­ma: video, ins­ta­la­ci­je, ambi­jent, per­for­mans, hap­pe­ning, akci­je i inter­ven­ci­je. U svo­jim rado­vi­ma čes­to ani­mi­ra i uklju­ču­je publi­ku. Tijekom umjet­nič­ke kari­je­re izla­gao je u Anthology Film Archives u New Yorku, ISCP-ju u New Yorku, The Kitchen u New Yorku, La Esmeraldi u Mexico Cityju, na Biennale de Mediterranean u Solunu, Art Rotterdam, Künstlerhaus u Beču, Biennale of Contemporary Art u Moskvi i La Biennale u Veneciji.

Socijalne, eko­nom­ske i egzis­ten­ci­jal­ne teme te pogled na pozi­ci­ju umjet­ni­ka kao tak­vog i na nje­go­vu ulo­gu u druš­tvu, prov­la­če se u poza­di­ni niza rado­va Marka Markovića. Često je pola­zi­šte u nje­go­vim rado­vi­ma revolt, etič­ki stav umjet­ni­ka, i želja za druš­tve­nom pro­mje­nom. „Otoci uto­pi­je“ rezul­tat su dese­to­go­diš­njeg istra­ži­vač­kog rada o samo-orga­ni­zi­ra­nim druš­tvi­ma s foku­som na auto­nom­ne mode­le samo­uprav­lja­nja lokal­nih i inter­na­ci­onal­nih zajed­ni­ca, komu­na, akti­vis­tič­kih pokre­ta i umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja. Ovaj svo­je­vr­s­ni pre­gled samo-orga­ni­zi­ra­nih dru­šta­va osim što se bavi ne-hije­rar­hij­skim druš­tve­nim mode­li­ma, pre­zen­ti­ra per­for­ma­tiv­ne akci­je odr­đe­nih kolek­ti­va kao dje­lo­va­nja i komu­ni­ka­ci­je u jav­nom pros­to­ru, te se bavi stra­te­škim mode­li­ma suži­vo­ta u nave­de­nim druš­tvi­ma, od kojih sva­ko ima vizi­ju na koji način bi druš­tvo tre­ba­lo izgle­dat i funk­ci­oni­ra­ti, te shod­no tome stva­ra tako­zva­ne „Otoke uto­pi­je“. „Otoci uto­pi­je“ ne odno­se se samo na stvar­ne život­ne pros­to­re, na raz­li­či­tim loka­li­te­ti­ma i pod raz­li­či­tim geo-poli­tič­kim utje­ca­ji­ma, nego i na ima­gi­nar­ne pros­to­re raz­miš­lja­nja o budu­ćim ekologijama.

Na otva­ra­nju izlož­be publi­ka će ima­ti pri­li­ku vidje­ti knji­gu ‘“Jchabivanejetic ta ac’ubal – Guardians de la noc­he’“ o samo-orga­ni­zi­ra­nom druš­tvu indo­ge­ne zajed­ni­ce dele­ga­ci­je Zapatista, Abejas de Acteal u jugo­is­toč­nom Meksiku. Publikacija: Mauricio Centurión. Prezentacija: Slumilcinko and Collapso, Lorena Salamanca.

Izložba će u Dnevnome borav­ku Rojca osta­ti otvo­re­na do 28. kolo­vo­za. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.

Priredio B. V.