Izložba “Ovo nije predmet” u Etnografskom muzeju Istre – novi datum otvaranja

22.07.2022.

Otvorenje izlož­be „Ovo nije pred­met“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 28. srp­nja u 20 sati u Etnografskom muze­ju Istre u Pazinu. Izložba auto­ri­ca Irene Bekić i Duge Mavrinac, rezul­tat je tro­go­diš­njeg pro­jek­ta “Odbačeno – pri­lo­zi za stu­di­je vri­jed­nos­ti”, Kustosko-istra­ži­vač­kog kolek­ti­va IPAK – istra­ži­vač­ki pro­jek­ti i autor­ske kon­cep­ci­je i surad­nje s Etnografskim muze­jom Istre. Izložba je tre­ba­la biti otvo­re­na 21. srp­nja, no odgo­đe­na je zbog bolesti.

Naglasak izlož­be je na sakup­ljač­kim prak­sa­ma kroz umjet­nost i ama­ter­ske obli­ke, a pred­sta­vit će se gra­đa iz fun­du­sa muze­ja, pri­vat­nih zbir­ki sakup­lja­ča i umjet­nič­ki rado­vi koji tema­ti­zi­ra­ju sakup­lja­nje ili su dio umjet­nič­kih koncepata.

Multimedijalni pos­tav izlož­be Ovo nije pred­met okup­lja umjet­nič­ku i etno­graf­sku gra­đu kroz video i audio ins­ta­la­ci­je, foto­gra­fi­je i objek­te dok se jedins­tve­nost pris­tu­pa ogle­da u umjet­nič­ko-antro­po­lo­škoj kus­to­skoj surad­nji, ina­če svoj­stve­noj umjet­nič­ko antro­po­lo­škom kus­to­sko-istra­ži­vač­kom kolek­ti­vu IPAK. Radovi umjet­ni­ka Vanje Babića, Ivana Faktora, Tomislava Gotovca i Marijana Molnara zahva­ća­ju sakup­ljaš­tvo u ras­po­nu od govo­ra o raz­li­či­tim aspek­ti­ma feno­me­na kroz umjet­nič­ki rad, do osob­ne opse­si­je pred­me­ti­ma, nji­ho­vim gomi­la­njem, ras­po­re­đi­va­njem i sortiranjem.

U tije­ku izlož­be publi­ka će biti pozva­na na sudje­lo­va­nje upi­si­va­njem vlas­ti­tog pred­me­ta u inven­tar­ne kar­ti­ce. Na taj način par­ti­ci­pi­rat će u izgrad­nji nove zbir­ke sas­tav­lje­ne od pred­me­ta iz osob­nih biogra­fi­ja posjetitelja.

Kustosice izlož­be su Irena Bekić, Duga Mavrinac i Ivona Orlić, dok je za pos­tav izlož­be zas­lu­žan Vanja Babić. Grafičko obli­ko­va­nje i vizu­al pot­pi­su­je dizaj­ne­ri­ca Rafaela Dražić.

Priredio B. V.