Izložba „Tišina“ Ivone Verbanac u Galeriji Pićan

27.07.2022.

Otvaranje samos­tal­ne izlož­be labin­ske umjet­ni­ce Ivone Verbanac nazi­va „Tišina“ bit će odr­ža­no u petak, 29. srp­nja u 21 sat u Galeriji Pićan u Pićnu.

“Kontekst ide­je i ostva­re­nja ovog intim­no-kohe­rent­nog cik­lu­sa, ode tiši­ni, sat­kan je od slo­je­va pro­ce­su­ira­nja i pri­hva­ća­nja gubit­ka, osob­ne bašti­ne i preusmjeravanja/racionalizacije ener­gi­je u stva­ra­lač­ki akt. Bijelim lis­to­vi­ma papi­ra auto­ri­ca je dodi­je­li­la ulo­gu plat­na. Strogu geome­trij­sku kom­po­zi­ci­ju sat­ka­nu od ponav­lja­ju­ćih moti­va figu­ra­tiv­nih ele­me­na­ta ruč­no je izvez­la bije­lim kon­cem, bian­co su bian­co, kre­ira­ju­ći reljef­ni ras­ter s poru­kom”, piše Sandra Zoić u opi­su izložbe.

Ivona Verbanac rođe­na je 1977. godi­ne u Puli. Diplomirana je gra­fič­ka dizaj­ne­ri­ca pri Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Italija, 2003. godi­ne). Bavi se dizaj­nom, mul­ti­me­di­jal­nim ins­ta­la­ci­ja­ma, per­for­man­som te radom na broj­nim pro­jek­ti­ma umjet­nič­kog sadr­ža­ja. Izložbu će otvo­ri­ti auto­ri­ca pred­go­vo­ra Sandra Zoić, povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti. U nas­tav­ku veče­ri nas­tu­pa DJ Prince Igor.

Izložba osta­je otvo­re­na do 29. kolo­vo­za, sva­ki dan od 10 do 18 sati.

Priredio B. V.