Javni poziv za dobrovoljni rad u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula na saniranju štete na knjižničnoj građi

15.07.2022.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula pozi­va sve puno­ljet­ne zain­te­re­si­ra­ne gra­đa­ne da se uklju­če u dobro­volj­nu akci­ju sani­ra­nja ošte­će­ne knjiž­nič­ne gra­đe nas­ta­le usli­jed nedav­nog poža­ra koji je zahva­tio pros­tor Središnje knjiž­ni­ce i koja je do dalj­njeg zatvo­re­na za korisnike.

„S obzi­rom na veli­ki broj ošte­će­nih knji­ga u fon­du, sva­ka pomoć naših sugra­đa­na jako nam je dra­go­cje­na da bismo Središnju knjiž­ni­cu što pri­je vra­ti­li u prvo­bit­no sta­nje i otvo­ri­li za koris­ni­ke“, jav­lja­ju iz knjiž­ni­ce. Rad će se u naj­ve­ćoj mje­ri sas­to­ja­ti od čiš­će­nja knji­ga usi­sa­va­čem, spe­ci­jal­nim gumi­ca­ma i čet­ka­ma, bri­sa­nje etil­nim alko­ho­lom, mekim krpa­ma i dru­gim spe­ci­ja­li­zi­ra­nim sred­stvi­ma, a uklju­ču­je i fizič­ki rad pre­no­še­nja i pre­vo­že­nja knji­ga unu­tar pros­to­ra knjižnice.

„Jedan od uvje­ta za sudje­lo­va­nje u akci­ji čiš­će­nja je obvez­no noše­nje zaštit­nih maski i ruka­vi­ca tije­kom rada te pre­ma potre­bi i dru­ge zaštit­ne opre­me (naoča­le, pre­ga­če…), u skla­du s upu­ta­ma ovla­šte­ne služ­be za zašti­tu na radu. Zaštitna sred­stva za dobro­volj­ce osi­gu­rat će knjiž­ni­ca zahva­lju­ju­ći dona­ci­ja­ma koje su nam do sada daro­va­li Nastavni zavod za jav­no zdrav­s­tvo IŽ‑a, Istarske lje­kar­ne i  Ljekarna Irena Grahovac. Svi zain­te­re­si­ra­ni gra­đa­ni pro­ći će krat­ku edu­ka­ci­ju o pos­tup­ku čiš­će­nja, a termini/sati sudje­lo­va­nja for­mi­rat će se na tjed­noj bazi u dogo­vo­ru s koor­di­na­to­ri­ma iz knjiž­ni­ce.  Prema tre­nut­noj pro­cje­ni sani­ra­nje knjiž­nič­ne gra­đe tra­jat će tije­kom srp­nja i kolo­vo­za pa moli­mo da sudje­lo­va­nje pla­ni­ra­te u tom raz­dob­lju. Molimo sve zain­te­re­si­ra­ne oso­be da se jave na e‑poštu info@gkc-pula.hr ili na tele­fon­ski broj 052 300 402 rad­nim danom od 8 do 15 sati, radi dogo­vo­ra o ter­mi­nu dobro­volj­nog rada. U pri­ja­vi koju šalje­te e‑poštom moli­mo naves­ti ime i pre­zi­me, dob, kon­takt te okvir­ni ter­min i broj rad­nih sati koje bis­te mogli odvo­ji­ti za sudje­lo­va­nje u ovoj zajed­nič­koj akci­ji. Unaprijed se zahva­lju­je­mo svim gra­đa­ni­ma i kole­ga­ma na soli­dar­nos­ti, vre­me­nu i tru­du koje će pok­lo­ni­ti svo­joj lokal­noj zajed­ni­ci da bismo što pri­je pre­bro­di­li ovu kriz­nu situ­aci­ju i omo­gu­ći­li što sko­ri­je otva­ra­nje Središnje knjiž­ni­ce, sre­diš­nje­ga grad­skog mjes­ta zna­nja i kul­tu­re, infor­mi­ra­nja i čita­nja, edu­ka­ci­je, dru­že­nja i osob­nog razvo­ja“, poru­ču­ju iz knjižnice.

Priredio B. V.