Kino Katarina: Premijerno predstavljanje hrvatskog prijevoda autobiografskog romana „Događaj“ Annie Ernaux

27.07.2022.

Kino Katarina, pro­gram film­skih veče­ri na otvo­re­nom koji se kon­ti­nu­ira­no odr­ža­va sedam godi­na i kojim se reagi­ra na odre­đe­ne aktu­al­ne pro­ble­me, ovo­ga puta pri­pre­ma knji­žev­no-film­ski pro­gram na temu repro­duk­tiv­nih pra­va, a odr­žat će se u pone­dje­ljak, 1. kolo­vo­za s počet­kom u 20 sati na dvo­riš­noj tera­si sta­rog rodi­li­šta u Puli (Bartolomeo dei Vitrei 13).

U prvom dije­lu veče­ri pre­dvi­đen je raz­go­vor s povo­dom, odnos­no pre­mi­jer­no pred­stav­lja­nje hrvat­skog pri­je­vo­da krat­kog auto­bi­ograf­skog roma­na „Događaj“ Annie Ernaux, kojim ona tema­ti­zi­ra vlas­ti­to iskus­tvo pobačaja.

U dru­gom dije­lu pro­gra­ma pri­ka­zat će se dvi­je film­ske pro­jek­ci­je: krat­ko­me­traž­ni film Ljubice Janković „AB“ iz 1977. u kojem reda­te­lji­ca pra­ti mla­du dje­voj­ku u nje­zi­noj odlu­ci na poba­čaj te dugo­me­traž­ni film „Događaj“, film­ska adap­ta­ci­ja isto­ime­nog roma­na o kojem će biti govo­ra u prvom dije­lu veče­ri, fran­cu­ske reda­te­lji­ce Audrey Diwan nagra­đen Zlatnim lavom za naj­bo­lji film na proš­lo­go­diš­njem Venecijanskom festivalu.

Priredio B. V.