Komentar pročelnice Odjela za kulturu Grada Pule povodom najave njene smjene i raspisivanja novog natječaja

01.07.2022.

Radunić: Ostajem raditi u odjelu

• Povodom obja­ve gra­do­na­čel­ni­ka Filipa Zoričića na svom FB pro­fi­lu kako će u Odjelu za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva biti pri­prem­ljen natje­čaj za pročelnicu/ka za komen­tar smo upi­ta­li dosa­daš­nju pro­čel­ni­cu Lenu Radunić. Od nje smo htje­li doz­na­ti da li je isti­na, kako pišu neki medi­ji, da je sama ponu­di­la ostav­ku i zbog kojih raz­lo­ga. Radunić je na naš upit krat­ko odgovorila:

- Gradonačelnik je odlu­čio mije­nja­ti rad Odjela i ja sam to pri­hva­ti­la te sad sli­je­di natje­čaj za to rad­no mjes­to. Ostajem radi­ti u Odjelu i istom ener­gi­jom poma­ga­ti kul­tur­nom razvo­ju grada.

Za komen­tar i pojaš­nje­nje te odlu­ke pos­la­li smo upit i gra­do­na­čel­ni­ku Zoričiću. Zanimalo nas je koji je glav­ni raz­log za smje­nu pro­čel­ni­ce Radunić te tko će vodi­ti Odjel do ime­no­va­nja novog pro­čel­ni­ka ili pro­čel­ni­ce, no odgo­vo­re na ta pita­nja do zaklju­če­nja ovog tek­s­ta nismo dobili.

Tekst B. VINCEK