Koncert “Musica Mediterranea” u Buzetu

05.07.2022.

Koncert „Musica Mediterranea” orga­ni­zi­ra se pri­go­dom obi­lje­ža­va­nja 30. godiš­nji­ce priz­na­nja Republike Hrvatske od stra­ne Republike Italije. Program će se odr­ža­ti u petak, 8. srp­nja s počet­kom u 21 sati, na trgu ispred Zavičajnog muze­ja u buzet­skoj sta­ro­grad­skoj jez­gri. Na reper­to­aru su popu­lar­ne i kla­sič­ne tali­jan­ske i hrvat­ske vokal­no – ins­tru­men­tal­ne sklad­be koje će inter­pre­ti­ra­ti aka­dem­ski umjet­ni­ci, čla­no­vi Glazbenog ansam­bla HTD, Lucija Jelušić, sopran, Hrid Matić, tenor, Ana Barić, fla­uta, Robert Pajić, kla­ri­net te Gaj Matić Marović na glasoviru.

Organizatori su Hrvatsko-tali­jan­sko druš­tvo Zagreb i POU “Augustin Vivoda” Buzet, a pokro­vi­telj Ministarstvo vanj­skih i europ­skih pos­lo­va Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan.

Priredio B. V.