Samo dva kandidata za pulskog pročelnika UO za kulturu i razvoj civilnog društva ispunjava formalne uvjete natječaja

21.07.2022.

Na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Grada Pule danas je objav­lje­na oba­vi­jest Povjerenstva za pro­ved­bu jav­nog natje­ča­ja za pro­čel­ni­ka Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva u kojoj se kan­di­da­te pozi­va na tes­ti­ra­nje koje će biti odr­ža­no u uto­rak, 26. srpnja.

Zanimljivo je da je samo dva kan­di­da­ta ispu­ni­lo for­mal­ne uvje­te iz jav­nog natje­ča­ja (pod šifra­ma EPS43942 i IB82397). Testiranje će biti podi­je­lje­no na pisa­ni i usme­ni dio, s opa­skom da će se inter­v­ju pro­vo­di­ti samo s kan­di­da­ti­ma koji su ostva­ri­li naj­ma­nje 50% ukup­nog bro­ja bodo­va na pisme­nom testu.

Natječaj je ras­pi­san 6. srp­nja nakon što je gra­do­na­čel­nik Zoričić smje­nio dota­daš­nju pro­čel­ni­cu Radunić.

Tekst B. V.