Filmom “Jackie i Oopjen” počinje Kino u kvartu

10.08.2022.

S fil­mom Jackie i Oopjen (A. van de Mond), u čet­vr­tak, 11. kolo­vo­za u 21 sat u dvo­ri­štu OŠ Stoja zapo­či­nje Kino u kvartu.

U orga­ni­za­ci­ji Javne usta­no­ve Pula Film Festival, od 11. kolo­vo­za do 3. ruj­na, pro­gram za dje­cu i mla­de tije­kom 12 dana na 12 loka­ci­ja ponu­dit će, uz slo­bo­dan ulaz, 12 pro­jek­ci­ja pod zvijezdama.

U petak, 12. kolo­vo­za u 21 sat, na igra­li­štu OŠ Veli Vrh na ras­po­re­du je Asterix – taj­na čarob­nog napit­ka (A. Astier, L. Clichy) ani­mi­ra­ni film o slav­nom dvoj­cu koji, s Čudomiksom, kre­ću u potra­gu za mla­dim dru­idom koje­mu može pre­ni­je­ti taj­nu o čarob­nom napit­ku, dok će se u nedje­lju, 14. kolo­vo­za pro­jek­ci­ja odr­ža­ti na pla­ci u Štinjanu gdje publi­ku oče­ku­je Škola čarob­nih živo­ti­nja (r. Gregor Schnitzler), vese­la akcij­ska pus­to­lo­vi­na pre­ma isto­ime­noj knji­zi nagra­đi­va­ne dje­čje auto­ri­ce Margit Auer.

Cjelokupni pro­gram Kina u kvar­tu nala­zi se na stra­ni­ci www.kinovalli.net.

Izvor