Izložba fotografija „Rastemo kroz volontiranje“ u Gradskoj radionici

24.08.2022.

Gradska radi­oni­ca u Puli u surad­nji s Volonterskim cen­trom Istra orga­ni­zi­ra izlož­bu foto­gra­fi­ja pro­jek­ta “Rastemo kroz volon­ti­ra­nje” te pred­stav­lja­nje sli­kov­ni­ce “Uzbuna u gra­du Škurigradu” u petak, 26. kolo­vo­za u 17 sati u svom vrt­nom pros­to­ru na Stoji.

Projekt “Rastemo kroz volon­ti­ra­nje” pro­vo­di Volonterski cen­tar Istra u part­ner­stvu s Osnovnom ško­lom Stoja, Osnovnom ško­lom Šijana i Osnovnom ško­lom Svetvinčenat uz finan­cij­sku podr­šku Ministarstva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Slikovnica “Uzbuna u gra­du Škurigradu” nas­ta­la je kao rezul­tat aktiv­nos­ti “Ljetna radi­oni­ca: Volontiranje u sli­ka­ma”, pri čemu su uče­ni­ce i uče­ni­ci part­ner­skih ško­la sudje­lo­va­li u osmiš­lja­va­nju pri­če i izra­di ilustracija.

Projekt „Rastemo kroz volon­ti­ra­nje“ pro­vo­di se s ciljem dopri­no­sa većoj uklju­če­nos­ti dje­ce i mla­dih u volon­ter­ske aktiv­nos­ti i izvan odgoj­no-obra­zov­nog sus­ta­va, koje se osmiš­lja­va­ju i pro­vo­de na način da jača­ju nji­ho­ve kom­pe­ten­ci­je i pove­za­nost sa zajed­ni­com. Projektom se stva­ra poti­caj­no okru­že­nje za razvoj odr­ži­vih i izva­nins­ti­tu­ci­onal­nih obli­ka odgo­ja i obra­zo­va­nja za volon­ti­ra­nje, kroz osna­ži­va­nje odgoj­no-obra­zov­nih usta­no­va za uspos­ta­vu i razvoj škol­skih volon­ter­skih pro­gra­ma koji podr­ža­va­ju pove­zi­va­nje s ključ­nim dioni­ci­ma u dvi­je lokal­ne zajed­ni­ce (Pula i Svetvinčenat) i uspos­ta­vu surad­nji u pro­ved­bi volon­ter­skih i pro­mo­tiv­nih aktiv­nos­ti koje uklju­ču­ju uče­ni­ke, odgoj­no-obra­zov­ne dje­lat­ni­ke, obi­te­lji, gra­đa­ne, pred­stav­ni­ke orga­ni­za­to­ra volon­ti­ra­nja i dru­ge čla­no­ve lokal­nih zajed­ni­ca. Kroz pro­jekt se poti­če obi­telj­sko volon­ti­ra­nje, tako­đer kroz nagra­đi­va­nje obi­telj­skog volon­ter­skog angažmana.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan, a dona­ci­je u bilo kom obli­ku su dobrodošle.

Priredio B. V.