Izložba Milana Marina „Imaginarni krajolici / Ptice“ u Gradskoj galeriji Pula

03.08.2022.

Izložba Milana Marina nazi­va “Imaginarni kra­jo­li­ci / Ptice” bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 4. kolo­vo­za u 20 sati u Gradskoj gale­ri­ji Pula.

„Milan Marin, izni­man i plo­dan autor, pred­stav­lja se novom kolek­ci­jom rado­va. Umjetnik pro­jekt uvjet­no dije­li na dva dije­la, dvi­je teme: „Imaginarni kra­jo­li­ci“ i „Ptice“. No, mogli bismo cije­li pro­jekt, bez obzi­ra na ponu­đen motiv, nazva­ti vizu­ali­zi­ra­na sta­nja. Ovaj je nas­lov već kori­šten za nje­go­ve rado­ve, a vri­je­me poka­zu­je da je to real­na impre­si­ja koja ema­ni­ra veći­na Milanovih rado­va. Osim doj­ma, raz­lo­zi su spon­ta­nost izved­be, neuobi­ča­je­na teh­no­lo­gi­ja i nefor­ma­lan pris­tup vizu­ali­za­ci­ja­ma bilo koje vrste. Umjetnik i sam kaže kako osim potre­be za obli­ko­va­njem, nema dru­gih uvri­je­že­nih nači­na reali­za­ci­je. Obradu povr­ši­na plat­na Marin ne zapo­či­nje pre­mi­som nekog moti­va, obli­ka ili ins­pi­ra­ci­jom, on jed­nos­tav­no kre­će u komu­ni­ka­ci­ju s mate­ri­ja­lom bez opte­re­će­nja pri­mis­li o podra­ža­va­nju obli­ka“, piše kus­tos Eugen Borkovsky.

Milan Marin je diplo­mi­rao povi­jest umjet­nos­ti na Filozofskom fakul­te­tu u Ljubljani . Magistrirao sli­kar­stvo na Akademiji za likov­nu umjet­nost i obli­ko­va­nje u Ljubljani. Sudjelovao na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma,  u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Italiji, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini itd. Za svoj rad dobio je  više od pede­set među­na­rod­nih nagra­da i priz­na­nja. Radovi mu se nala­ze u mno­gim pri­vat­nim i jav­nim zbirkama(zbirka gra­da Grožnjana, fun­dus gale­ri­je Fontikus, fun­dus Obalne gale­ri­je Piran, fun­dus gale­ri­je Milotić Pula, zbir­ka gra­da Umaga, Vodnjana, Talijanske uni­je Pula, Buja, Sečovlja, Kastva Rijeka, Novigrada (Istra),Novi Grad (BiH), Bosanska Gradiška (BiH). Dvije skul­p­tu­re mu se nala­ze na jav­nim povr­ši­na­ma gra­da Umaga. Predsjednik je Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Istre, živi i radi u Umagu.

Priredio B. V.