Izložba projekta „Plavo“ u galeriji HDLU‑a Istre

30.08.2022.

Izložba kolek­tiv­nog, temat­skog, selek­ti­ra­nog likov­nog pro­jek­ta nazi­va „Plavo“ bit će otvo­re­na u petak, 2. ruj­na u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji HDLU‑a Istre.

Autori koji izla­žu su: Fanita Barčot Nikolac, Elvis Berton, Darko Brajković Njapo, Luciano Bunić, Barbara Cetina, Alma Čače, Karlo Dragan Došen , Branka Dubovac , Damir Facan Grdiša, Tanja Francisković, Silvia Golja, Ana Grubić, Igor Gustini, Judita Horvatinović, Maja Jelušić, Kristina Kinkela, Branko Kolarić, Jasmina Krajačić, Miranda Legović, Tea Lovrić, Lovorka Lukani, Lada Luketić, Milan Marin, Zvjezdana Marguš Prohaska, Saša Martinović Kunović, Mladen Milotić, Aleksandra Orlić, Vlasta Pastuović Aleksić, Izabela Peculić, Renata Pentek, Sanja Pribić, Iris Poljan, Nikola Ražov, Branka Riđički, Emanuela Santini, Mirta Savani Profeta, Sanja Simeunović Bajec, Jelena Sokić, Vinko Šaina, Nikolina Šimunović, Mark Šircel, Jadranka Štimac, Radoslav Tadić, Ljiljana Tršan, Ljiljana Vlačić, Saša Zavrtnik, Andrej Zbašnik i Rok Zelenko. Kustos je Eugen Borkovsky.

„Kolektivni, selek­ti­ra­ni, temat­ski pro­jek­ti uvi­jek nude iza­zov­nu i zanim­lji­vu situ­aci­ju i auto­ri­ma koji se odlu­če na apli­ci­ra­nje i kus­to­su. Broj pri­jav­lje­nih umjet­ni­ka može osci­li­ra­ti a odgo­vor­nost je i odbi­ti neko­ga od pri­jav­lje­nih. Za ovaj pro­jekt se pri­ja­vi­lo osam­de­se­tak auto­ra sa više od 130 rado­va. U pro­jekt je uklju­če­no 48 auto­ri­ca i autora.

„U ini­ci­jal­nom tek­s­tu bile su nave­de­ne neke od mogu­ćih polaz­ni­ca za tema­ti­zi­ra­nje pla­ve boje. Od auto­ra su se oče­ki­va­li rado­vi u likov­nom ili ne-likov­nim mate­ri­ja­li­ma i sred­stvi­ma koji pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju temu. Osmišljeni rado­vi s višes­loj­nom poru­kom ima­li su pred­nost pri oda­bi­ru. Ovisno o pris­pje­lim i iza­bra­nim rado­vi­ma iskris­ta­li­zi­rao se projekt.

„S neki­ma od neuklju­če­nih autora/ica ću, ponu­kan kva­li­te­tom ponu­đe­nih, ali za ovaj pro­jekt odbi­je­nih rado­va, poku­ša­ti ostva­ri­ti neku dru­gu surad­nju. Zahvaljujem se prim­lje­nim ali i onim auto­ri­ma koji nisu ušli u selek­ci­ju. Iako je i među odbi­je­nim rado­vi­ma za ovaj temat­ski pro­jekt bilo zanim­lji­vih ostva­re­nja, odre­đe­nje za ova­kav izbor bazi­rao sam na ide­ji da se u pro­jekt uklju­če rado­vi koji teh­no­lo­ški ili smis­le­no pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju a ne ilus­tri­ra­ju temu: Plavo, boja“, piše kus­tos Borkovsky u opi­su projekta.

Priredio B. V.