Izvrstan dokumentarac o nacističkoj kinematografiji

13.08.2022.

TV: HITLEROV HOLLYWOOD, reda­te­lja Rüdigera Suchslanda

U petak nave­čer na HTV‑u je pri­ka­zan izvr­stan doku­men­ta­rac „Hitlerov Hollywood”, nje­mač­kog reda­te­lja i film­skog kri­ti­ča­ra Rüdigera Suchslanda, koji je kod nas pre­mi­jer­no pri­ka­zan na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu 2018. godine.

Suchsland se bavi nje­mač­kom kine­ma­to­gra­fi­jom za vri­je­me nacis­tič­ke vla­da­vi­ne, koja je danas goto­vo nepoz­na­ta (osim nekih naj­zvuč­ni­jih ime­na poput Leni Riefenstahl ili Veita Harlana), iako je riječ o iznim­no boga­toj pro­duk­ci­ji raz­li­či­tih tema i žan­ro­va. U naj­ve­ćoj mje­ri ta se kine­ma­to­gra­fi­ja nije izrav­no bavi­la rat­nom i poli­tič­kom pro­pa­gan­dom, nego je pro­du­ci­ra­la melo­dra­me i dru­ge eska­pis­tič­ke žan­ro­ve sa svr­hom odvra­ća­nja nje­mač­ke publi­ke od tegob­ne rat­ne stvarnosti.

Kako iro­nič­no pri­mje­ću­je Suchsland, naj­ve­ći autor te kine­ma­to­gra­fi­je bio je zlo­glas­ni Hitlerov minis­tar Joseph Goebbels, koji je odo­bra­vao sce­na­ri­je, oda­bi­rao reda­te­lje i cen­zu­ri­rao nepo­želj­ne teme. Iako je veći­na umjet­ni­ka iz tog raz­dob­lja kas­ni­je otiš­la u zabo­rav, neka ime­na su nakon rata ostva­ri­la svjet­sku sla­vu poput glu­mi­ce Ingrid Bergman ili reda­te­lja Detlefa Siercka, koji je pod ime­nom Douglas Sirk doseg­nuo sta­tus naj­bo­ljeg ame­rič­kog reda­te­lja melodrama.

Suchslandov film je dois­ta maj­stor­ski naprav­ljen, budu­ći da je cije­li mon­ti­ran od ulo­ma­ka iz fil­mo­va tog raz­dob­lja, a zvuk je pri­zor­ni s povre­me­nim dioni­ca­ma nara­to­ra koji govo­ri o sud­bi­na­ma poje­di­nih stva­ra­te­lja i kon­tek­s­tu raz­dob­lja. „Hitlerov Hollywood” je sja­jan spoj atrak­tiv­ne vizu­al­nos­ti i edu­ka­tiv­ne važnosti.

 

Elvis Lenić