Kino u kvartu – filmovi putuju po pulskim kvartovima tijekom kolovoza i rujna

01.08.2022.

Program Javne usta­no­ve Pula Film Festival za dje­cu i mla­de, Kino u kvar­tu, tije­kom 12 dana na 12 loka­ci­ja ponu­dit će jav­nos­ti 12 fil­mo­va, uz slo­bo­dan ulaz.

Program zapo­či­nje 11. kolo­vo­za u 21 sat na igra­li­štu OŠ Stoja s fil­mom „Jackie i Oopjen“ (A. van de Mond) o dje­voj­či­ci koja se spri­ja­te­lji s neo­bič­nom ženom sa slav­ne Rembrandtove sli­ke. 12. kolo­vo­za u 21 sat na igra­li­štu Veli Vrh na ras­po­re­du je „Asterix – taj­na čarob­nog napit­ka“ (A. Astier, L. Clichy) ani­mi­ra­ni film o slav­nom dvoj­cu koji, s Čudomiksom, kre­će u potra­gu za mla­dim dru­idom koje­mu može pre­ni­je­ti taj­nu o čarob­nom napit­ku. U subo­tu, 13. kolo­vo­za na pla­ci u Štinjanu publi­ku oče­ku­je „Škola čarob­nih živo­ti­nja“ (r. Gregor Schnitzler), vese­la akcij­ska pus­to­lo­vi­na pre­ma isto­ime­noj knji­zi nagra­đi­va­ne dje­čje auto­ri­ce Margit Auer.

Sljedeći tje­dan, 18. kolo­vo­za, Kino u kvar­tu dono­si film „Korgi – kra­ljev­ski pas veli­kog srca“ (B. Stassen) o psu bri­tan­ske kra­lji­ce koji se izgu­bi u Londonu na igra­li­štu OŠ Kaštenjer. U petak, 19. kolo­vo­za, na igra­li­štu OŠ Vidikovac sti­že „Vik i čarob­ni mač“ (É. Cazes) o hra­brom mom­ku koji s posa­dom kre­će u potra­gu za čarob­nim oto­kom, a 20. kolo­vo­za na Forumu gle­da­te­lje će nasmi­ja­va­ti „Pat i Mat na fil­mu 2“ (M. Beneš), kolok­vi­jal­no poz­na­ti kao „A je to“.

Valdebek će, 25. kolo­vo­za u 20.30 sati, ugos­ti­ti pro­jek­ci­ju ani­mi­ra­nog fil­ma „Tvornica sno­va“ (K. Hagen Jensen) o dje­voj­či­ci koja mora poni­šti­ti svo­ju želju, dok će slje­de­ćeg dana u isto vri­je­me kod Doma bra­će Ribar biti pri­ka­zan „Spaceboy“ (O. Pairoux), film o jeda­na­es­to­go­diš­nja­ku opsjed­nu­tom sve­mi­rom i zna­noš­ću koji se upu­šta u veleb­ni pro­jekt. Na Trgu kra­lja Tomislava, 27. kolo­vo­za u 20.30 sati, pri­ka­zat će se „Lassie se vra­ća kući“ (H. Ollerdissen), pre­kras­na pri­ča o neraz­dvoj­nom pri­ja­telj­stvu izme­đu dje­ča­ka i nje­go­vog škot­skog ovčara.

Posljednje tri ovo­se­zon­ske pro­jek­ci­je odr­žat će se: 1. ruj­na u 20.30 sati u Mornaričkom par­ku, s fil­mom „Pjesma mora“ (T. Moore) o bra­tu i ses­tri koji odlu­če oslo­bo­di­ti vile iz čaro­li­je, 2. ruj­na na igra­li­štu na Novoj Verudi „Mama Muu se vra­ća kući“ (C. Ryltenius, T. Tivemark), o pus­to­lo­vi­ni Mame Muu koja zavi­di rodi što je pro­pu­to­va­la cije­li svi­jet, a na igra­li­štu u Šijani, 3. ruj­na pro­gram će zaklju­či­ti „Sune vs. Sune“ (J. Holmberg), sim­pa­tič­na igra­na kome­di­ja koja se bavi pita­njem koje muči i dje­cu i odras­le – jesam li dovolj­no dobar?

Zbog redo­vi­tog odr­ža­va­nja i pro­gra­ma na otvo­re­nom, Kino Valli će u mje­se­cu kolo­vo­zu biti zatvo­re­no. Tijekom ove stan­ke obno­vit će se pod kina, teme­lji­to očis­ti­ti i dezin­fi­ci­ra­ti dvo­ra­na te izvr­ši­ti nuž­ni poprav­ci na infras­truk­tu­ri. Gledatelji će u tom raz­dob­lju moći uži­va­ti u film­skim pro­gra­mi­ma na otvo­re­nom; Circolo Classic i Kino u Kvartu, s ukup­no dva­de­set dva nas­lo­va, a Kino s redo­vi­tim radom nas­tav­lja u rujnu.

Priredio B. V.