U knjižnici Poreč radionica “Prije mora do Marafora”

16.08.2022.

Iz Gradske knjiž­ni­ce Poreč pozi­va­ju na radi­oni­cu iz cik­lu­sa „Prije mora do Marafora“, koja će se odr­ža­ti u petak, 19. kolo­vo­za u 11 sati, na kojoj će oni naj­mla­đi ima­ti pri­li­ke nauči­ti da za sva­ko­ga od nas pos­to­ji nešto u čemu ćemo biti uspješ­ni, svo­ji i posebni.

„Svatko je od nas raz­li­čit, ima­mo raz­li­či­te osob­nos­ti i razvi­ja­mo se svo­jim tem­pom i na svoj način. Netko je dobar u spor­tu, a net­ko u glaz­bi. Netko lije­po crta, a net­ko zna sve o dino­sa­uri­ma ili poz­na­je cije­li Sunčev sus­tav. Neki se od nas brzo uzne­mi­re, a oni dru­gi uvi­jek su opu­šte­ni“, poru­ču­ju iz knjižnice.

Svoj dola­zak potreb­no je naj­a­vi­ti na broj tele­fo­na 434 – 196.

Priredila P. A.