Projekcija dokumentarnog filma “Novo kino Buje” na Trgu Sv. Servula u Bujama

29.08.2022.

Dokumentarni film “Novo kino Buje” (Nuovo cine­ma Buie) tali­jan­skog reda­te­lja Alessija Bozzera bit će pri­ka­zan 3. ruj­na u 20.30 sati na sve­ča­noj pro­jek­ci­ji u Bujama. Uz reda­te­lja Bozzera i film­sku eki­pu oče­ku­je se dola­zak broj­nih pro­ta­go­nis­ta ove roman­tič­ne pri­če o kinu koje je obi­lje­ži­lo godi­ne živo­ta malog istar­skog gra­da. Projekcija na Trgu Sv. Servula nado­mak kina koje je glav­ni pro­ta­go­nist ovog fil­ma uvod je u pri­ka­zi­va­nje i u osta­lim kinima

Dokumentarac “Novo kino Buje”  (Nuovo cine­ma Buie) pre­mi­jer­no je pri­ka­zan proš­log pro­lje­ća u Los Angelesu na SEE Festu, a pri­je par dana hrvat­ska pre­mi­je­ra odr­ža­na je na opa­tij­skom Liburnia Film Festivalu. U uto­rak, 30. kolo­vo­za na pro­gra­mu je velo­lo­šinj­skog ljet­nog kina, a film igra i u Rijeci na History Film Festivalu 14. rujna.

Buje i lokal­no sta­nov­niš­tvo ins­pi­ri­ra­li su reda­te­lja Alessija Bozzera da se poza­ba­vi druš­tve­nim feno­me­nom iz sre­di­ne proš­log sto­lje­ća – kinom koje je otvo­re­no ubr­zo nakon Drugog svjet­skog rata i koje je odi­gra­lo zna­čaj­nu ulo­gu za suži­vot dva­ju naro­da, jezi­ka i kultura.

U pede­se­tim godi­na­ma proš­log sto­lje­ća Buje su bile pod jugos­la­ven­skom voj­nom upra­vom, a u nji­ma se zadr­ža­la zajed­ni­ca Talijana. Lokalno kino ubr­zo pos­ta­je sre­di­štem druš­tve­nog okup­lja­nja mje­šta­na i jedins­tve­nim jezi­kom film­ske umjet­nos­ti bri­šu se raz­li­ke među ljudima.

Tršćanski sce­na­rist i reda­telj Alessio Bozzer, rani­je poz­nat po uspješ­nom doku­men­tar­nom fil­mu “Trst, Jugoslavija”, pet je godi­na istra­ži­vao i sni­mao za film “Novo kino Buje”, a moti­vi­ra­le su ga pri­če koje je čuo od kćer­ke tada već pokoj­nog doma­ra kina Leonarda Acquavite. Film je sni­man u Bujama, u kino­dvo­ra­ni koja je oču­va­na i danas povre­me­no pri­ka­zu­je filmove.

Kroz sje­ća­nja sta­nov­ni­ka doz­na­je­mo o atmo­sfe­ri tog gra­di­ća u pos­li­je­rat­nim vre­me­ni­ma, kao i o fil­mo­vi­ma koji su nji­hov život čini­li potpunijim.

Film “Novo kino Buje” nas­tao je u pro­duk­ci­ji hrvat­ske tvrt­ke Antitalent d.o.o., tali­jan­ske Videoest srl i HRT‑a. Producenti su Katarina Prpić i Alessio Bozzer, a izvr­š­na pro­du­cen­ti­ca Nika Obučina. Film je sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra, Hrvatske radi­ote­le­vi­zi­je, Audiovizualnog fon­da pokra­ji­ne Furlanija-Julijska kra­ji­na te Filmske komi­si­je pokra­ji­ne Furlanija-Julijska krajina.

Priredio B. V.