Dani rukotvorina 2022. u Etnografskom muzeju Istre

13.09.2022.

„Čarolija stvaranja“

• Etnografski muzej Istrenastavlja s tra­di­ci­jom odr­ža­va­nja mani­fes­ta­ci­je Dani ruko­tvo­ri­na. Ovogodišnja tema je „Čarolija stvaranja“.

„Nakon pet izda­nja Dana ruko­tvo­ri­na, na koji­ma su posje­ti­te­lji ima­li pri­li­ke upoz­na­ti, uči­ti i stva­ra­ti s broj­nim ruko­tvor­ci­ma iz Istre, mani­fes­ta­ci­ja ide korak dalje u svo­jem pro­gram­skom kon­cep­tu. Domaćim, kao i stra­nim posje­ti­te­lji­ma nas­to­ja­ti ćemo pri­bli­ži­ti tra­di­cij­sko ruko­tvor­stvo iz osta­lih dije­lo­va Hrvatske“, navo­de organizatori.

U surad­nji sa Zadrugom lepo­glav­ske čip­ke u Etnografskom muze­ju Istre pred­sta­vit će se, kroz edu­ka­ti­van pro­gram, umi­je­će izra­de čip­ke na bati­će koje je i uvr­šte­no na UNESCO-vu Reprezentativnu lis­tu nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne čovje­čans­tva. Druga radi­oni­ca nami­je­nje­na je kre­ativ­nom izra­ža­va­nju kroz osli­ka­va­nje plat­ne­nih tor­bi s moti­vi­ma lepo­glav­ske čip­ke, kao i s moti­vi­ma čipke/čentrina i veza iz Istre.

Već pre­ma tra­di­ci­ji Dani ruko­tvo­ri­na popra­će­ni su i manjim pri­god­nim izlož­ba­ma iz fun­du­sa muze­ja. Tako će se veza­no na tema­ti­ku posje­ti­te­lji­ma pred­sta­vi­ti izbor iz zbir­ke tek­s­til­ne gra­đe koja u sebi ima ele­men­te čip­ke: žen­ske košu­lje, dje­čje kapi­ce, ovrat­ni­ci, pos­te­lji­na i drugo.

Na Danima ruko­tvo­ri­na sudje­lu­ju umi­rov­lje­ni čla­no­vi Društva likov­nih stva­ra­te­lja Pazin, uče­ni­ci sred­njih ško­la te koris­ni­ci Poludnevnog borav­ka za oso­be s inte­lek­tu­al­nim teško­ća­ma u Pazinu.

„Ovim tipom surad­nje želi­mo da muzej bude mjes­to uklju­če­nos­ti, susre­ta i raz­mje­na zna­nja raz­li­či­tih gene­ra­ci­ja“, zaklju­ču­ju organizatori.

Voditeljica mani­fes­ta­ci­je je Mirjana Margetić, muzej­ska savjet­ni­ca pedagoginja.

PROGRAM

Četvrtak,  15.9. 2022.

10:00

Izložba: Čarolija stva­ra­nja – pred­me­ti iz fun­du­sa muze­ja s deta­lji­ma veza i čipke

10:30 – 12:30

Radionica: Oslikavanje tor­bi s moti­vi­ma čipke

17:00 – 19:00

Radionica: Vez u Istri

Radionica: Oslikavanje tor­bi s moti­vi­ma čipke

Petak, 16.9. 2022.

10:00 – 12:00

Radionica: Lepoglavska čip­ka na batiće

17:00 – 19:00

Radionica: Lepoglavska čip­ka na batiće

Subota, 17.9. 2022. 

10:00 ‑12:00

Radionica: Lepoglavska čip­ka na batiće

Danio ruko­tvo­ri­na 2022. – letak

Priredio B. V.