Izložba Zbirke Čičak u Muzeju Lapidarium i Galeriji Rigo u Novigradu

02.09.2022.

Izložba Zbirke Čičak bit će otvo­re­na u petak, 2. ruj­na u 19 sati u Muzeju Lapidarium i Galeriji Rigo u Novigradu. Autor izlož­be je Zvonko Maković.

Kolekcionari Igor Čičak i Gordana Gregurić Čičak godi­na­ma stras­tve­no, ali i dubo­ko pro­miš­lje­no bira­ju umjet­ni­ke i nji­ho­va dje­la nas­ta­la od sredi­ne 20. sto­lje­ća do danas. Jedna od oso­bi­na Zbirke Čičak je da su u njoj zas­tup­lje­na mahom dje­la aps­trak­t­ne umjet­nos­ti, auto­ra koji su pri­pa­da­li gru­pa­ma EXAT-51 i Gorgona, pa tako Ivana Picelja, Vjenceslava Richtera, Aleksandra Srneca, Božidara Rašice, Vlade Kristla, te gor­go­na­ša Julija Knifera, Đure Sedera, Ivana Kožarića, i dru­gih, ali i  pri­pad­ni­ci­ma veli­kih indi­vi­du­ala­ca koji nisu pri­pa­da­li ovim gru­pa­ma, ali su zajed­no s nji­ma stva­rali naj­vi­še stan­dar­de novi­je naci­onal­ne umjetnosti.

Izložbu pra­ti opšir­ni mono­graf­ski kata­log Zbirka Čičak i pri­go­dan izlož­be­ni kata­log. Nakon otvo­re­nja sli­je­di ugod­no dru­že­nje uz glaz­be­ni nas­tup novi­grad­skog glaz­be­ni­ka Sandija.

Izložbu se može pogle­da­ti do 9. lis­to­pa­da 2022. Realizaciju izlož­be omo­gu­ći­li su Provectus Capital, Grad Novigrad, Turistička zajed­ni­ca gra­da Novigrad i Istarska župa­ni­ja – Upravni odjel za kul­tu­ru i zavičajnost.

Priredio B. V.