Kino Katarina: kino-kamion stiže u Vodnjan

11.09.2022.

Unseen film festival i Roj Osa

• Posljednja pro­jek­ci­ja lje­ta u orga­ni­za­ci­ji Kina Katarina već tre­ću godi­nu zare­dom rezer­vi­ra­na je za surad­nju s Apotekom – pros­to­rom za suvre­me­nu umjet­nost iz Vodnjana.

U nedje­lju, 11. ruj­na, s počet­kom u 20.30 sati zajed­no će ugos­ti­ti Unseen film fes­ti­val iz Cavtata i baskij­ski Guerrilla Food Sound System na loka­ci­ji kod željez­nič­kog kolo­dvo­ra u Vodnjanu gdje će se par­ki­ra­ti jedins­tve­no mobil­no kino odnos­no kino-kami­on. Nakon film­skih pro­jek­ci­ja publi­ku oče­ku­je nas­tup Roja Osa.

Unseen film fes­ti­val je mini film­ski fes­ti­val iz Cavtata koji je nas­tao u orga­ni­za­ci­ji Centra za dram­sku umjet­nost iz Zagreba, a koji sli­je­di kri­tič­ki pris­tup u odno­su na pos­to­je­će prak­se, decen­tra­li­za­ci­ju dje­lo­va­nja, inter­dis­ci­pli­nar­nu, inter­sek­tor­sku i među­na­rod­nu surad­nju te poti­ca­nje stva­ra­laš­tva mla­dih autora/ica.

Njegovo šes­to izda­nje je putu­ju­će pa tako nakon Dubrovnika i Splita, Mostara i Zagreba film­ski pro­gram dola­zi i u Vodnjan.

Sadržaj fes­ti­va­la čine auto­ri i fil­mo­vi iz Srednje i Južne Amerike.
U sva­kom gra­du Unseen pri­ka­zu­je blok krat­kih fil­mo­va u tra­ja­nju od 50-ak minu­ta, selek­to­ra André Di Franca (Brazil) i selek­to­ri­ce Anaís Córdova-Páez (Ekvador). Na ovaj način Unseen gra­di surad­nju izme­đu Jugoistočne Europe i Srednje i Južne Amerike.

Vodnjanski pro­gram uklju­ču­je sedam krat­ko­me­traž­nih fil­mo­va auto­ri­ca iz Meksika, Ekvadora, Brazila i Čilea. Tematski naglas­ci selek­ci­je repro­duk­tiv­na su pra­va, poseb­no pra­vo na abor­tus.  Na Vodnjanskoj pro­jek­ci­ji i raz­go­vo­ru pri­dru­žit će se Karla Crnčević iz Unseena.

Nakon film­ske pro­jek­ci­je nas­tu­pa Roj Osa koji čine Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz i Marco Quarantotto. Njihova glaz­ba nas­ta­je na sje­ci­štu jazza, drone‑a i elek­tro­akus­ti­ke u slo­bod­no impro­vi­zi­ra­noj for­mi. Generiraju inten­zi­van i poeti­čan zvuk stav­lja­ju­ći u prvi plan pro­ces i kre­aci­ju svoj­stve­ne ovom tri­ju koji svi­ra zajed­no u raz­li­či­tim for­ma­ci­ja­ma od prve polo­vi­ce deve­de­se­tih godi­na. Njihov prvi nosač zvu­ka bit će objav­ljen slje­de­će godi­ne za neza­vis­ni label Kopaton records.

Program se reali­zi­ra uz podr­šku HAVC‑a i Grada Vodnjana.

Priredio B. V.