Kino Šinobus se vraća u Vodnjan

01.09.2022.

Filmaktiv u čet­vr­tak, 1. ruj­na s počet­kom u 20.30 sati orga­ni­zi­ra tre­će izda­nje Kina Šinobus, film­skih pro­jek­ci­ja uz pru­gu, koje se odr­ža­va­ju u Vodnjanu (Vodnjan – Stajalište). Za ovo­go­diš­nje izda­nje pro­gra­ma iza­bra­li su neza­vis­ne fil­mo­ve „Martin Torpedo“, auto­ra Tonija Jelenića, i „Pluf!“, pul­skog reda­te­lja Elvisa Lenića.

„Martin Torpedo“ pri­ča je o star­cu bez doma koji je svo­je mjes­to pod sun­cem pro­na­šao u maloj luci biv­še tvor­ni­ce Torpedo. Tik do mora, u napu­šte­nom beto­ni­ra­nom pros­to­ru, skra­sio se s nešto svo­je imo­vi­ne. Slika, štap za peca­nje i bicikl. Sliku je pro­na­šao u kan­ti za sme­će, šta­pom vadi lig­nje, tako­re­ći iz dnev­nog borav­ka, a s vola­na bicik­la vise plas­tič­ne boce koje Martin ne vra­ća, jer nije klo­šar. Sve su to neo­p­hod­ni rek­vi­zi­ti u bor­bi pro­tiv dosa­de. Film je nas­tao u sklo­pu Nove ško­le doku­men­tar­nog fil­ma udru­ge Filmaktiv. Na 19. Liburnia film fes­ti­va­lu „Martin Torpedo“ je pro­gla­šen naj­bo­ljim regi­onal­nim filmom.

„Pluf!“ pri­ka­zu­je tra­di­ci­onal­no prvo­maj­sko natje­ca­nju u plu­fiz­mu, dis­ci­pli­ni u kojoj se vred­nu­je zvuk kame­na bače­nog u vodu, a odr­ža­va se u Limskom kana­lu na zapad­noj oba­li Istre. Film je jedan od četi­ri doku­me­tar­nih fil­mo­va nas­ta­lih u sklo­pu dru­ge sezo­ne pro­jek­ta „Istarske što­ri­je“. Na 17. Liburnia film fes­ti­va­lu „Pluf!“ je od peto­čla­nog među­na­rod­nog žiri­ja dobio Nagradu za naj­bo­lji regi­onal­ni film ”za svo­ju plu­fis­tič­ku poezi­ju koju evo­ci­ra kroz humor i jednostavnost”.

Priredio B. V.