Objavljen Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2023. godinu

30.09.2022.

U čet­vr­tak, 29. ruj­na 2022. godi­ne Grad Pula obja­vio je Javni poziv za pred­la­ga­nje Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri za 2023. godinu.

Pravo pod­no­še­nja pri­ja­va na ovaj Poziv ima­ju samos­tal­ni umjet­ni­ci, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je, usta­no­ve u kul­tu­ri, udru­ge, osta­le prav­ne i fizič­ke oso­be koje dje­lu­ju u slje­de­ćim pri­ori­tet­nim dje­lat­nos­ti­ma i podru­čji­ma: dram­ska, film­ska i scen­ska dje­lat­nost, knji­žev­na i nak­lad­nič­ka dje­lat­nost, likov­na i muzej­sko – gale­rij­ska dje­lat­nost, glaz­be­na i glaz­be­no-scen­ska dje­lat­nost, zašti­ta i oču­va­nje kul­tur­nih doba­ra, ino­va­tiv­ne umjet­nič­ke i kul­tur­ne prak­se,  kul­tu­ra mla­dih i za mla­de,  među­na­rod­na kul­tur­na surad­nja, kul­tur­ni ama­te­ri­zam, kul­tu­ra zajednice.

Pravne oso­be koje se pri­jav­lju­ju na ovaj Poziv oba­vez­no mora­ju biti regis­tri­ra­ne za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti u  pri­ori­tet­nom podru­čju Javnog pozi­va na kojeg pod­no­se pri­ja­vu, svo­jim temelj­nim akti­ma  opre­di­je­lje­ne za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti i aktiv­nos­ti koje su pred­met finan­ci­ra­nja. Sve fizič­ke oso­be obav­lja­nje dje­lat­nos­ti u podru­čju kul­tu­re doka­zu­ju kroz opis dosa­daš­njeg rada i pos­tig­nu­ća  u podru­čju kulture.

Prijave se pod­no­se do 30. lis­to­pa­da 2022. godi­ne do 17 sati isklju­či­vo u elek­tro­nič­kom obli­ku kori­šte­njem elek­tro­nič­kog sus­ta­va prijavljivanja.

Upravni odjel za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva Grada Pule svim pri­ja­vi­te­lji­ma na Javni poziv osi­gu­rao je koris­nič­ku podr­šku tije­kom pri­jav­lji­va­nja i kori­šte­nja e‑prijavnice (teh­nič­ka podrška).

Sva osta­la pita­nja veza­na za ovaj jav­ni poziv mogu se pos­ta­vi­ti elek­tro­nič­kim putem, sla­njem upi­ta na e‑mail adre­su pjp@pula.hr do 25.10. 2022. godine.

Javni poziv sa Uputama za pri­ja­vi­te­lje objav­ljen je na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/javni-pozivi-upravnog-odjela-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustv/

Izvor