Stručno vodstvo i predavanje u završnici umjetničko-antropološke izložbe Ovo nije predmet u Etnografskom muzeju Istre

16.09.2022.

U sklo­pu umjet­nič­ko-antro­po­lo­ške izlož­be Ovo nije pred­met u pone­dje­ljak, 19. ruj­na u 11 sati odr­žat će se u Etnografskom muze­ju Istre u Pazinu struč­no vod­stvo kroz izlož­bu i pre­da­va­nje pod nas­lo­vom
”Sakupljači i nji­ho­vi muze­ji: pri­mje­ri sakupljačke prak­se u radu Marcela Broodthaersa, Vladimira Dodiga Trokuta i Tomislava Gotovca”. Stručno vod­stvo odr­žat će kus­to­si­ce izlož­be Duga Mavrinac, Irena Bekić i Ivona Orlić, dok će pre­da­va­nje vodi­ti likov­ni kri­ti­čar i jedan od osni­va­ča Instituta Tomislav Gotovac, Darko Šimičić.

Podsjetimo, izlož­ba Ovo nije pred­met otvo­re­na je ovog srp­nja u Etnografskom muze­ju Istre u Pazinu, a nas­ta­la je u sklo­pu tro­go­diš­njeg umjetničko-antropološkog pro­jek­ta „Odbačeno: pri­lo­zi za stu­di­je vri­jed­nos­ti“, kojim kus­to­sko-istra­ži­vač­ki kolek­tiv IPAK istra­žu­je feno­men vri­jed­nos­ti te osob­ne i druš­tve­ne meha­niz­me i pro­ce­se kroz koje se vri­jed­nost uspos­tav­lja i mije­nja. Izložba nagla­ša­va sakup­ljač­ke prak­se kroz umjet­nost i  ama­ter­ske obli­ke te pred­stav­lja gra­đu iz fun­du­sa Etnografskog muze­ja Istre-Museo etno­gra­fi­co dell’Istria, pri­vat­nih zbir­ki sakup­lja­ča i umjet­nič­ke rado­ve koji tema­ti­zi­ra­ju sakup­lja­nje ili su dio umjet­nič­kih kon­ce­pa­ta. Okuplja umjet­nič­ku i etno­graf­sku gra­đu kroz video i audio ins­ta­la­ci­je, foto­gra­fi­je i objek­te dok se jedins­tve­nost pris­tu­pa ogle­da u umjet­nič­ko-antro­po­lo­škoj kus­to­skoj surad­nji, ina­če svoj­stve­noj umjet­nič­ko antro­po­lo­škom kus­to­sko-istra­ži­vač­kom kolek­ti­vu IPAK. Izloženi su umjet­nič­ki rado­vi Vanje Babića, Ivana Faktora, Tomislava Gotovca i Marijana Molnara, koji zahva­ća­ju sakup­ljaš­tvo u ras­po­nu od govo­ra o raz­li­či­tim aspek­ti­ma feno­me­na do osob­ne opse­si­je pred­me­ti­ma. Vanja Babić izvo­di site spe­ci­fic rad u koje­mu se koris­ti pred­me­ti­ma iz muzej­skog depoa, prvi put omo­gu­ću­ju­ći nji­ho­vu vid­lji­vost. Rad Marijana Molnara rekon­tek­s­tu­ali­za­ci­ja je rada iz 2008. godi­ne o zbir­ci pred­me­ta pro­da­va­ča s grad­skog buv­lja­ka Zvonka Majstorovića. Izloženi su pred­me­ti u ori­gi­nal­nim pos­ta­vi­ma Tomislava Gotovca koje je opse­siv­no skup­ljao i sor­ti­rao, dok se Ivan Faktor pred­stav­lja fil­mom Le Samouraï, snim­lje­nim u sta­nu Tomislava Gotovca u Krajiškoj 29. Ujedno, na izlož­bi su dos­tup­ni audio-zapi­si sugo­vor­ni­ka iz Pule, Sesveta i Zagreba o nji­ho­vim stras­ti­ma skup­lja­nja raz­li­či­tih pred­me­ta iz sva­kod­ne­vi­ce, poput kame­nja, šeće­ra za kavu ili pli­ša­nih slonova.

Također, na izlož­bi je i publi­ka pozva­na na sudje­lo­va­nje upi­si­va­njem vlas­ti­tog pred­me­ta u inven­tar­ne kar­ti­ce. Na taj način par­ti­ci­pi­rat će u izgrad­nji nove zbir­ke sas­tav­lje­ne od pred­me­ta iz osob­nih biogra­fi­ja posje­ti­te­lja. Predstavljeni kroz opis u inven­tar­noj kar­ti­ci, a ne kroz mate­ri­jal­nost pred­me­ta, oni će se upi­sa­ti u nara­tiv izlož­be kao ne-pred­me­ti, gra­di­te­lji vri­jed­nos­ti, biogra­fi­ja i odnosa.

Kustosice izlož­be su Irena Bekić, Duga Mavrinac i Ivona Orlić, dok je za pos­tav izlož­be zas­lu­žan Vanja Babić. Grafičko obli­ko­va­nje i vizu­al pot­pi­su­je dizaj­ne­ri­ca Rafaela Dražić. U orga­ni­za­ci­ji kolek­ti­va IPAK – istra­ži­vač­ki pro­jek­ti i autor­ske kon­cep­ci­je i Etnografskog muze­ja Istre – Museo etno­gra­fi­co dell’Istria izlož­ba moći će se pogle­da­ti do 1. lis­to­pa­da 2022.

Izložbu su podr­ža­li: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarska župa­ni­ja Upravni odjel za kul­tu­ru i zavičajnost/Regione Istriana asse­sso­ra­to cul­tu­ra e ter­ri­to­ri­alitá, Grad Zagreb, Hrvatski film­ski savez, te Institut Tomislav Gotovac.

Priredio B. V.