TELEVIZIJSKA PREMIJERA „MURINE“

22.09.2022.

Večeras (22. rujan) se na HTV‑u pre­mi­jer­no pri­ka­zu­je film „Murina“, reda­te­lji­ce Antonete Alamat Kusijanović, poz­nat po tome što je pri­ka­zan u para­lel­nom pro­gra­mu ovo­go­diš­njeg Cannesa, a jedan od pro­du­ce­na­ta je i gla­so­vi­ti reda­telj Martin Scorsese. Redateljica je smjes­ti­la rad­nju fil­ma u idi­lič­ni otoč­ni ambi­jent, gdje tvr­do­kor­ni otac obi­te­lji Ante (Leon Lučev) po sva­ku cije­nu želi pro­da­ti svoj komad zem­lje boga­tom dugo­go­diš­njem „pri­ja­te­lju“ (Cliff Curtis) koji im dola­zi u posjet. No, pri­li­kom borav­ka na oto­ku nazi­re se ras­plam­sa­va­nje sta­rih stras­ti izme­đu gos­ta i Antine žene (Danica Čurčić), dok Antina kćer (mlad Gracija Filipović) u dola­sku nez­nan­ca vidi pri­li­ku za stje­ca­nje vlas­ti­te slo­bo­de i buđe­nje revol­ta pre­ma roditeljima.

Redateljica gra­di pri­ču vrlo slič­no kao u svom uspješ­nom krat­kom fil­mu „U pla­vet­ni­lo“; koris­ti kadro­ve mora, pli­va­nja i ronje­nja kao dra­ma­tur­ške ele­men­te, rad­nja se odvi­ja u krat­kom vre­me­nu i ogra­ni­če­nom pros­to­ru, a glu­mač­ke emo­ci­je su većim dije­lom fil­ma pri­ta­je­ne i u odre­đe­nim naz­na­ka­ma. Riječ je o fil­mu koji izgle­da kao da je više rađen za uspjeh na film­skim fes­ti­va­li­ma, kako dra­ma­tur­ški, tako i oda­bi­rom tema­ti­ke (netr­pe­lji­vost unu­tar obi­te­lji, tran­zi­cij­sko nas­lje­đe), nego iz auto­ri­či­nog istin­skog poriva.

Ne može se reći da je „Murina“ loše naprav­lje­na, ali s obzi­rom na pedi­gre i medij­sku pri­ču oko nje ipak smo oče­ki­va­li nešto više šar­ma, duha, dojm­lji­vos­ti. Nešto poput fil­ma „Tereza 37“, reda­te­lja Danila Šerbedžije, koji je ipak dojm­lji­vi­je spo­jio žen­sku tema­ti­ku s hrvat­skom druš­tve­no-poli­tič­kom zbiljom.

 

Elvis Lenić