28. Sa(n)jam knjige u Istri (od 25. studenog do 4. prosinca)

12.10.2022.

Povratak – ovogodišnja tema sajma

• Ovogodišnji, 28. Sa(n)jam knji­ge u Istri odr­žat će se od 25. stu­de­nog do 4. pro­sin­ca, i nakon dvi­je godi­ne pri­nu­đe­nih alter­na­tiv­nih „luta­nja“ vra­ti­ti se u Dom hrvat­skih bra­ni­te­lja. Secesijski salo­ni i kava­na Mozart aus­tro­ugar­ske pala­če Marine-Casino ponov­no će pos­ta­ti pozor­ni­com lite­rar­nog svi­je­ta naj­du­go­vječ­ni­jeg saj­ma knji­ga i auto­ra u Hrvatskoj, gdje će ovo­ga puta u foku­su biti tema Povratak.

Sasvim sim­bo­lič­ki, i Sajam tako bilje­ži povra­tak mjes­tu i ter­mi­nu svog odr­ža­va­nja kao odred­ni­ca­ma vlas­ti­te pre­poz­nat­lji­vos­ti i iden­ti­te­ta. A povra­tak, koji u svom zna­čenj­skom smis­lu nadi­la­zi puku defi­ni­ci­ju vra­ća­nja ono­me što je bilo pre­ki­nu­to, kao veli­ka i jako važ­na tema na 28. Sajam ula­zi obim­nim dese­tod­nev­nim fes­ti­val­skim pro­gra­mom – od Doručka s auto­rom pre­ko okru­glih sto­lo­va do večer­njih pre­mi­je­ra i izlož­bi – u kojem će gos­to­va­ti više od sto uva­že­nih doma­ćih i stra­nih knji­žev­nih stva­ra­oca, teore­ti­ča­ra i umjetnika.

Zahtjevnosti teme možda će naj­bo­lje odgo­vo­ri­ti slav­ni mađar­ski pisac i sce­na­rist, dobit­nik Bookera, László Krasznahorkai u čijim dje­li­ma prev­la­da­va­ju moti­vi odla­za­ka i vra­ća­nja. U Puli će pre­mi­jer­no pred­sta­vi­ti hrvat­ski pri­je­vod svog roma­na Povratak baru­na Wenckheima u izda­nju nak­la­de OceanMore i odr­ža­ti čita­telj­ski per­for­mans Uvijek za Homerom uz cije­nje­nog mađar­skog jazz-bub­nja­ra Silvestra Miklósa. Ovom pri­go­dom, kao ilus­tra­tor Krasznohorkaijevih knji­ga, na Sajam dola­zi i doajen nje­mač­ke umjet­nič­ke sce­ne nagra­đi­van utje­caj­nim sli­kar­skim nagra­da­ma, Max Neumann. U Puli će biti pos­tav­lje­na nje­go­va izlož­ba Uvijek za Homerom s crte­ži­ma iz isto­ime­ne knji­ge mađar­skog auto­ra koju je pisao u povo­du posje­ta Dalmaciji, a obja­vi­la MaMa. Izložba će biti dije­lom pro­gra­ma Noć gale­ri­ja, a tada će pul­ske  gale­ri­je u sta­ro­grad­skoj jez­gri oži­vje­ti i rado­vi­ma fin­skog maj­sto­ra umjet­nič­ke foto­gra­fi­je Tima Viljakainena, strip-tabla­ma jed­nog od naj­z­na­čaj­ni­jih suvre­me­nih tali­jan­skih stri­pa­ša Davidea Toffola te foto­gra­fi­ja­ma slo­ven­skog umjet­ni­ka Mateja Povšea.

U Puli brojne nagrađivane spisateljice

Uz Mađarsku je veza­na i Katalin Ladik, avan­gard­na pjes­ni­ki­nja, glu­mi­ca i per­for­me­ri­ca pro­vo­ka­tiv­nog umjet­nič­kog dje­lo­va­nja koja će nas­tu­pa­ti sa svo­jim iza­bra­nim pje­sma­ma u zbir­ci Raspjevane žera­vi­ce. Zapadnoafričku knji­žev­nost pri­bli­žit će nam knji­žev­ni­ca Kasimma koja se prvi put pojav­lju­je u hrvat­skoj pri­je­vod­noj lite­ra­tu­ri, i to zbir­kom krat­kih pri­ča Portret za dar-mar. Na popi­su ino­zem­nih auto­ri­ca pul­sko­ga saj­ma nala­zi se i bugar­ska spi­sa­te­lji­ca sa škot­skom adre­som Kapka Kassabova, i to s knji­gom Granica: puto­va­nje na rub Europe – kojom puto­pis­no dono­si povra­tak u svo­ju domo­vi­nu i nje­zi­ne bal­kan­ske gra­ni­ce. Suvremena fin­ska spi­sa­te­lji­ca Sofi Oksanen pred­sta­vit će se među­na­rod­nim bes­t­se­le­rom Pseći park veza­nim uz pos­t­so­vjet­sku Ukrajinu. Potonje dvi­je auto­ri­ce dije­lom su dugo­go­diš­njeg sajam­skog pro­gra­ma Slavenski đar­din koji nas­ta­je u surad­nji s Forumom sla­ven­skih kul­tu­ra, dok će Austrijski kul­tur­ni forum pred­sta­vi­ti ovo­go­diš­nju laure­at­ki­nju Nagrade Albert Goldstein, aus­trij­sku knji­žev­ni­cu Evu Menasse i nje­zin roman Dunkelblum.

U godi­ni obi­lje­ža­va­nja 100. obljet­ni­ce rođe­nja Piera Paola Pasolinija Sajam će u surad­nji s Talijanskim ins­ti­tu­tom za kul­tu­ru u Zagrebu i Zajednicom Talijana Pula iznje­dri­ti i novi pro­gram pod nazi­vom Storie ita­li­ane posve­ćen upra­vo veli­kom tali­jan­skom reda­te­lju i književniku.

Premijere s domaće i regionalne scene

Pouzdano je da će se sto­li­ca više tra­ži­ti na pro­mo­ci­ji knji­ga fera­lo­va­ca – Viktora Ivančića i Borisa Dežulovića, pogo­to­vo kada će u sklo­pu for­ma­ta Autor čita auto­ra zajed­no nas­tu­pa­ti na sajam­skoj pozor­ni­ci. Publika će s nes­trp­lje­njem doče­ka­ti i Puli dra­gog pis­ca Gorana Vojnovića, kao i Dragana Velikića. Prvi put na Sajam sti­že riječ­ki pisac Zoran Žmirić, osječ­ka spi­sa­te­lji­ca Ivana Šojat, bosan­sko­her­ce­go­vač­ki pis­ci Semezdin Mehmedinović i Selvedin Avdić, slo­ven­ski knji­žev­nik Andrej Blatnik i slo­ven­ski publi­cist Martin Pogačar. Filmska Pula zrca­lit će se na pro­mo­ci­ja­ma knji­ga kul­t­nih reda­te­lja: Srđana Karanovića i Slobodana Šijana, ali i Nedeljka Dragića iz zlat­nog doba Zagrebačke ško­le crta­nog fil­ma. Na saj­mu će gos­to­va­ti i filo­zof i publi­cist Boris Buden, povjes­ni­čar­ka i teore­ti­čar­ka umjet­nos­ti Leonida Kovač, knji­žev­ni­ca Olja Savičević Ivančević, lek­si­ko­graf Vlaho Bogišić, filo­zof i ese­jist Predrag Finci, kus­to­si­ca i likov­na kri­ti­čar­ka Sandra Križić, poz­na­ta ured­ni­ca Nives Tomašević i riječ­ka pjes­ni­ki­nja Laura Marchig.

Među pul­skim i istar­skim auto­ri­ma ove godi­ne će se pro­mo­vi­ra­ti pisac Amir Alagić, arhi­tekt Vjekoslav Gašparović, povjes­ni­čar Davor Mandić, knji­žev­nik Milan Rakovac i kan­ta­uto­ri­ca Tamara Obrovac te sve­uči­liš­na pro­fe­so­ri­ca Teodora Fonović Cvijanović.

Programi za djecu i mlade

Sajam će obi­lje­ži­ti i povra­tak pro­gra­ma za dje­cu i mla­de. Najmlađi će ponov­no uži­va­ti u Libriću na Sajmu i uži­vo raz­go­va­ra­ti s auto­ri­ma omi­lje­nih sli­kov­ni­ca. Stariji osnov­no­škol­ci upoz­nat će vrhun­sku doma­ću ilus­tra­tor­sku sce­nu uz Klaru Rusan, Klasju Habjan, Mislava Lešića, Ivanu Pipal, Agatu Lučić i selek­to­ra pro­gra­ma Hop lek­ti­re Dominika Vukovića. Srednjoškolci će pak pro­gra­mom PULikulArna refor­ma knji­žev­nim kla­si­ci­ma pris­tu­pi­ti na neko­nven­ci­ona­lan način uz vodi­te­lja Emira Imamovića i sajam­ske gos­te. Od kla­si­ka kre­će i vizu­al­na pri­ča 28. Sajma koju dizaj­ner Mauricio Ferlin kro­ji Bulgakovljevim roma­nom Majstor i Margarita.

Priredio B. V.