Krenule jesenske radionice i druženja u Radioni Re-Geppetto u DC‑u Rojc

11.10.2022.

U Radioni Re-Geppetto lis­to­pad je zapo­čeo uz zanim­lji­ve radi­oni­ce vje­šti­na za koje se i ovo­ga puta tra­ži­lo mjes­to više. Polaznici su mogli nauči­ti kako dizaj­ni­ra­ti i izra­di­ti sje­de­će gar­ni­tu­re od pale­ta, a dopri­ni­je­li su i svo­joj lokal­noj zajed­ni­ci jer će izra­đe­ne klu­pe i sto­lo­vi kra­si­ti unu­tar­nje dvo­ri­šte DC Rojc.

Voditelj radi­oni­ce bio je Mihail Ribić – samo­uki maj­stor, umjet­nik koji voli radi­ti s drvom, uz podr­šku vodi­te­lja radi­one Marka Grbca Knapića. Uvod u radi­oni­cu bilo je krat­ko pre­da­va­nje te pred­stav­lja­nje raz­li­či­tih nacr­ta za izra­du namje­šta­ja od pale­ta. Na radi­oni­ci su polaz­ni­ci nauči­li kako izra­di­ti namje­štaj i to uz pomoć elek­trič­nog ili samo ruč­nog ala­ta. Atmosfera je bila odlič­na, a veći­na polaz­ni­ca izra­zi­la je želju da nas­ta­ve  s radom i dru­že­njem sva­kog čet­vrt­ka u popod­nev­nim satima.

„Oduševio me polet i odluč­nost polaz­ni­ca u kom­bi­na­ci­ji sa snaž­nom voljom da se nauči nešto novo na radi­oni­ca­ma u Re-Geppettu. S obzi­rom da se radi­lo s gru­bim drvom od pale­ta punim čava­la, polaz­ni­ce su poka­za­le izu­zet­nu vje­šti­nu ruko­va­nja ala­tom i upor­nost za reali­za­ci­ju ide­je u konač­ni pro­izvod. Posebno bih istak­nuo da su na radi­oni­ci učes­tvo­va­le veći­nom žene koje su doka­za­le da ne pos­to­je „muški” i „žen­ski” pos­lo­vi”, rekao je Marko Grbac Knapić.

Još jed­na radi­oni­ca iza­zva­la je oče­ki­va­no velik inte­res – radi­oni­ca sito­ti­ska. Radionicu je vodio dizaj­ner, umjet­nik, pul­ski kre­ati­vac Vjeran Juhas Piro. Polaznici su mogli nauči­ti sve o sito­ti­sku te otis­nu­ti vizu­ale na plat­ne­ne vre­ći­ce ili svo­je sta­re maji­ce. Vizuali su bili ins­pi­ri­ra­ni Lungomareom, a zbog veli­kog inte­re­sa odr­ža­na je i dodat­na akci­ja tiska­nja slje­de­ćeg dana.

Sitotisak je jed­na od naj­sta­ri­jih tiskar­skih teh­ni­ka koja se koris­ti­la još pri­je 5.000 godi­na pri­je n.e. Danas je ova teh­ni­ka popu­lar­na jer omo­gu­ća­va tzv. „ura­di sam“ pris­tup, pa se koris­ti pri tisku pla­ka­ta, odje­će i raz­li­či­tih mate­ri­ja­la u neko­mer­ci­jal­noj mod­noj industriji.

Akciji izra­de opre­me za DC Rojc nak­nad­no su se pri­klju­či­li i uče­ni­ci 6. i 8. raz­re­da Škole za odgoj i obra­zo­va­nje u sklo­pu izva­nu­či­onič­ke nas­ta­ve, a radi­oni­ci sito­ti­ska pri­klju­či­li su se šti­će­ni­ci Doma za odgoj mla­de­ži Pula.

„Veseli nas što kroz Radionu Re ‑Geppetto može­mo uklju­či­ti lokal­nu zajed­ni­cu te naše susje­de  jer ovo je uklju­čiv pros­tor koji poti­če surad­nju, među­ge­ne­ra­cij­sku soli­dar­nost i rav­no­prav­nost”, rek­la je koor­di­na­to­ri­ca radi­one Irena Burba.

Ovaj doga­đaj pro­vo­di su u okvi­ru pro­jek­ta Projekt „ROJC: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo“ pro­vo­di Savez udru­ga Rojca u part­ner­stvu s Gradom Pula-Pola i udru­ga­ma Zelena Istra, Čarobnjakov šešir i Merlin, a sufi­nan­ci­ra­la ga je Europska Unija iz Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li, iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Ovaj doga­đaj sufi­nan­ci­ran je u sklo­pu Plana za zdrav­lje i soci­jal­no bla­gos­ta­nje Istarske župa­ni­je pod jed­nim od pri­ori­te­ta – OTPAD.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Projekt je sufi­nan­ci­rao Ured za udru­ge Vlade Republike Hrvatske.

Priredio B. V.