PREDSTAVLJANJE KNJIGE „U NARUČJU TRADICIJSKO UMIJEĆE SPREMANJA PLOVILA POMOĆU DRVENIH DIZALICA – GRUA“ u Umagu

05.10.2022.

Predstavljanje struč­ne knji­ge „U naru­čju tra­di­cij­sko umi­je­će spre­ma­nja plo­vi­la pomo­ću drve­nih diza­li­ca – grua“ auto­ri­ce , etno­lo­gi­nje i kul­tur­ne antro­po­lo­gi­nje Sunčane Dežjot, koje će se odr­ža­ti u subo­tu, 8. lis­to­pa­da u 19 sati u pros­to­ru Zajednice Talijana Fulvio Tomizza Umag.

„Znanje i vje­šti­ne izra­de diza­li­ca za bar­ke pred­stav­lja­ju jedins­tve­no umi­je­će pouz­da­nog nači­na spre­ma­nja plo­vi­la, koje se razvi­ja­lo isklju­či­vo na oba­la­ma sje­ve­ro­za­pad­ne Istre. Umijeće je uvje­to­va­nu potre­bom lokal­nog sta­nov­niš­tva da bar­ke koje nema­ju vez u sigur­noj luci ni moguć­nost pri­rod­nog zak­lo­na , zašti­te od nale­ta vje­tra Garbina uz plit­ku i hri­di­nas­tu oba­lu što je karak­te­ris­tič­no za uma­ško priobalje.

„Grue su danas pre­poz­nat­ljiv dio ribarske/pomorske tra­di­ci­je i bašti­ne ribar­stve­nog podru­čja Lokalne akcij­ske gru­pe u ribar­stvu (FLAG‑a) „Pinna nobi­lis“. Stoga Grad Umag nas­tav­lja popu­la­ri­zi­ra­ti i pro­mo­vi­ra­ti nema­te­ri­jal­no kul­tur­no dobro i širi­ti svi­jest o zna­nju i vje­šti­ni izra­de diza­li­ca te nji­ho­ve upo­tre­be. Ovim pro­jek­tom ne mis­li se sta­ti s nje­go­va­njem kul­tur­nog dobra, na dalje će se poti­ca­ti sudje­lo­va­nje zajed­ni­ce u razvi­ja­nju novih obli­ka aktiv­nos­ti u oču­va­nja zna­nja i vje­šti­na izra­de drve­nih diza­li­ca za bar­ke“, piše u pozi­vu na predstavljanje.

Izdanje ove publi­ka­ci­je dio je Europskog pro­jek­ta Grue koji ima za cilj – iden­ti­fi­ka­ci­ju, valo­ri­za­ci­ju, oču­va­nje i pro­mo­ci­ju tra­di­ci­onal­nih drve­nih diza­li­ca za bar­ke. Projekt se ostva­ru­je u okvi­ru Podmjere 2.3.1. Potpora za aktiv­nos­ti pro­mo­ci­je, mar­ke­tin­ga i oču­va­nja ribarske/pomorske tra­di­ci­je i bašti­ne ribar­stve­nog podru­čja FLAG‑a u okvi­ru pro­ved­be Lokalne razvoj­ne stra­te­gi­je u ribar­stvu FLAG‑a Pinna nobi­lis za raz­dob­lje 2014. – 2020. Ovaj pro­jekt je finan­ci­ran sred­stvi­ma Europske Unije iz Europskog Fonda za Pomorstvo i ribar­stvo. Organizator i nak­lad­nik je Muzej gra­da Umaga, a nosi­telj pro­jek­ta je Grad Umag.

Priredio B. V.