Predstavljen program 15. Clubture Foruma koji se održava od 20. do 22. listopada u Puli

19.10.2022.

Program 15. Clubture Foruma koji se odr­ža­va od 20. do 22. lis­to­pa­da u Puli pred­stav­ljen je na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re odr­ža­noj u sri­je­du, 19. lis­to­pa­da u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc. Na kon­fe­ren­ci­ji su govo­ri­li Nevena Trgovčić i Valent Hrvatin iz Saveza udru­ga Rojca i Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij. 15. Clubture Forum orga­ni­zi­ra­ju Clubture Network, Savez udru­ga Rojca i udru­ga Metamedij. Prisutne je poz­dra­vio Marino Jurcan koji je uvod­no istak­nuo važ­nost mre­že Clubture i DC‑a Rojc.

- Clubture mre­ža osno­va­na je 2002. godi­ne i sada sla­vi 20. godiš­nji­cu. Radi se o nepro­fit­noj mre­ži orga­ni­za­ci­ja uglav­nom iz neza­vis­ne kul­tu­re, a od nje­nog osni­va­nja do danas u nje­nom radu sudje­lo­va­le su i broj­ne pul­ske udru­ge. Mreža se uglav­nom bavi raz­mje­nom pro­gra­ma, edu­ka­ci­jom i zago­va­ra­njem. Povezivanje udru­ga i zago­va­ra­nje kul­tur­ne poli­ti­ke naj­važ­ni­ji su ele­men­ti Clubture mre­že čime osi­gu­ra­va vid­lji­vost neza­vis­ne kul­tu­re. Od pul­skih udru­ga koje su se pri­klju­či­le mre­ži od nje­nog osnut­ka tu su Studio Kapula, Distorzija, Monte Paradiso i Metamedij koje su u Rojcu pro­vo­di­le pro­jek­te poput Krojcberga i Dana Rojca koji su za oso­bom osta­vi­li rezul­ta­te koje vidi­mo i dan danas. Osim Pule u tom počet­ku su se u rad mre­že uklju­či­le i udru­ga I iz Poreča te Veliki mali čovjek iz Pazina, a zahva­lju­ju­ći zajed­nič­kom anga­žma­nu smo 2004. godi­ne inzis­ti­ra­li na osni­va­nju Vijeća za nove medij­ske kul­tu­re te smo kroz zago­va­ra­nje kul­tur­nih poli­ti­ka osi­gu­ra­li pre­poz­na­va­nje putem finan­ci­ra­nja i vred­no­va­nja toga što udru­ge rade u našem druš­tvu. U Puli je 2011. godi­ne odr­žan 4. Clubture Forum u na kojem je pokre­nu­ta ini­ci­ja­ti­va za osni­va­njem Zaklade Kultura nova koja je danas možda naj­važ­ni­ji stup podr­ške i finan­ci­ra­nja neza­vis­ne kul­tu­re, kazao je Jurcan.

On je dodao da je DC Rojc jedins­tven pri­mjer ovak­vog cen­tra u Hrvatskoj i zbog toga je pre­poz­na­ti na među­na­rod­noj razini.

- Moj je dojam da se sa sva­kom novom vlaš­ću nano­vo susre­će­mo s potre­bom za doka­zi­va­njem i argu­men­ti­ra­njem zašto je bitan Rojc, zašto su bit­ne udru­ge te zašto je bit­no da one budu korek­tiv vlas­ti. Osim što pro­vo­de pro­gra­me udru­ge se mora­ju bavi­ti i zago­va­ra­njem i ima­ti druš­tve­ni kon­tekst u kojem rade. Nadam se da će ovaj forum biti pri­li­ka da se i grad­ski vijeć­ni­ci, šira jav­nost i svi zain­te­re­si­ra­ni upoz­na­ju s radom DC‑a Rojc i udru­ga koje u nje­mu dje­lu­ju. Cilj je da zajed­no podig­ne­mo Rojc na neku višu razi­nu. Osim samog pro­gra­ma važan je i pros­tor u kojem dje­lu­je­mo jer Rojc može pos­ta­ti novo mjes­to kul­tur­ne infras­truk­tu­re uz kul­tur­ne usta­no­ve koje već ima­mo i koje su pre­poz­na­te kako lokal­no tako i na naci­onal­nom nivou. Rojc i dru­ga slič­na mjes­ta u Hrvatskoj, a ima­mo dese­tak tak­vih cen­ta­ra, mogu pos­ta­ti novi obli­ci kul­tur­ne infras­truk­tu­re u koji­ma sudje­lu­ju jav­nost i lokal­na samo­upra­va pa se nadam da će to biti slje­de­ći korak u razvo­ju Rojca, kazao je Jurcan.

Nevena Trgovčić se nado­ve­za­la kazav­ši da Rojc živi sva­kod­nev­no pa tako i udru­ge u nje­mu, a nji­ho­vi će rado­vi biti vid­lji­vi i tije­kom 15. Clubture Foruma. Jurcan je pred­sta­vio pro­gram s kojim forum zapo­či­nje, a to je Javna tri­bi­na pred­stav­lja­nja Kodeksa dobre prak­se i uspos­ta­ve funk­ci­oni­ra­nja civil­no-jav­nog part­ner­stva koja će biti odr­ža­na u čet­vr­tak, 20. lis­to­pa­da s počet­kom u 14 sati, a u sklo­pu pro­jek­ta Kulturne poli­ti­ke odozdo.

- Budući da je civil­no-jav­no part­ner­stvo za naše druš­tvo jedan novi oblik part­ner­stva izme­đu lokal­ne samo­upra­ve i civil­nog udru­ži­va­nja, potreb­no je i koris­no da pos­to­ji kodeks eti­ke i dobre prak­se. On je izra­đen u surad­nji s cen­tri­ma iz Zagreba (Pogon), Karlovca (Hrvatski dom), Čakovca (Kreativno edu­ka­tiv­ni cen­tar Murai), Splita (Dom mla­dih), Rijeke (Filodrammatica), Dubrovnika (Lazareti) i Pule (Društveni cen­tar Rojc) na osno­vi deset­go­diš­njeg iskus­tva, a u surad­nji sa struč­nja­ci­ma za anti-korup­ci­ju i struč­nja­ci­ma za dobre prak­se u uspos­ta­vi meha­ni­za­ma koji osi­gu­ra­va­ju tran­s­pa­rent­nost, kazao je Jurcan.

Trgovčić je potom govo­ri­la o pro­gra­mu koji će biti odr­žan u 18 sati u pros­to­ru udru­ge Čarobnjakov šešir na 5. katu Rojca.

- Radi se zapra­vo o Clubture tur­ne­ji Nikole Mijatovića, ina­če cir­ku­skog umjet­ni­ka koji nakon Rijeke i Splita u Puli izla­že ins­ta­la­ci­ju nazi­va „Cirkus je izved­be­na umjet­nost svu­da osim u Hrvatskoj“. Riječ je o radu kojeg je Nikola osmis­lio i izra­dio u vre­me­nu pan­de­mi­je kada se nije izvo­di­lo i kada su izved­be­ne umjet­nos­ti bile u nepo­volj­nom polo­ža­ju, a poseb­no one cir­ku­ske koje nisu dobi­le podr­šku jer nisu pre­poz­na­te kao umjet­nič­ke. Instalacija je sas­tav­lje­na od časo­pi­sa, novi­na, leta­ka, pro­gra­ma, pla­ka­ta i osta­lih pro­pa­gan­d­nih mate­ri­ja­la čiji je sadr­žaj isklju­či­vo cir­ku­ske tema­ti­ke iz osob­ne kolek­ci­je auto­ra. Instalacija/scenografija ima oblik kule od papi­ra čiji unu­tar­nji izgled pod­sje­ća na krug cir­ku­skog šato­ra. U sklo­pu ins­ta­la­ci­je moći ćemo vidje­ti i neke pul­ske izvo­đa­če jer dio rada su i pro­jek­ci­je nji­ho­vih izved­bi, kaza­la je Trgovčić.

U večer­nji sati­ma s počet­kom u 20 sati bit će pred­stav­lje­na publi­ka­ci­ja Mreža Clubture – 20 godi­na raz­mje­ne i surad­nje u dvo­ri­štu DC‑a Rojc.

- Publikacija obje­di­nju­je inter­v­jue s akte­ri­ma okup­lje­ni­ma oko mre­že Clubture te slu­ži kao pogled una­trag na iscr­p­no i opsež­no dje­lo­va­nje unu­tar hrvat­skog kul­tur­nog sus­ta­va (i pre­ma hrvat­skom kul­tur­nom sus­ta­vu), bilje­že­ći razvoj­ne momen­te, ali i ogra­ni­če­nja s koji­ma se susre­ću ovi akte­ri. Razgovor će vodi­ti Hana Sirovica, kazao je Jurcan.

Od 21 do 24 sata bit će odr­žan DJ pro­gram Radio Rojca u sklo­pu kojeg će nas­tu­pa­ti glaz­be­ni ured­ni­ci tog radi­ja: Marko Grbac Knapić, Boris Bjelica i Igor Dražić.

Program 15. Clubture Foruma nas­tav­lja se u petak, 21. lis­to­pa­da kada će od 10 do 13 u uva­li Valsaline (Ferijalni savez) biti odr­ža­na Radionica umre­ža­va­nja. Ona je zamiš­lje­na kao pri­li­ka za među­sob­no upoz­na­va­nje i pred­stav­lja­nje rada orga­ni­za­ci­ja u neza­vis­noj kul­tu­ri koje dje­lu­ju u raz­li­či­tim dije­lo­vi­ma Hrvatske, raz­mje­nu ide­ja i otva­ra­nje pros­to­ra za među­sob­nu surad­nju i pla­ni­ra­nje. Radionica je nami­je­nje­na pred­stav­ni­ci­ma orga­ni­za­ci­ja čla­ni­ca mre­že Clubture i zain­te­re­si­ra­nim pred­stav­ni­ci­ma orga­ni­za­ci­ja neza­vis­ne kul­tu­re te kul­tur­nim akte­ri­ma gra­da Pule. Radionicu će vodi­ti Sven Janovski. U slu­ča­ju nepo­volj­nih vre­men­skih pri­li­ka radi­oni­ca će biti odr­ža­na u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

- Već u 14 sati, u Dnevnom borav­ku, bit će odr­ža­no pred­stav­lja­nje sin­di­ka­ta za rad­ni­ce i rad­ni­ke u civil­nom druš­tvu SKUPA. Radi se o sin­di­ka­tu koji je oform­ljen kra­jem proš­le godi­ne, a čini se kao da je bio potre­ban već pri­je 30 godi­na. Prekarni rad je u poras­tu i zais­ta je nesi­gu­ran za život i rad lju­di koji su zapos­le­ni u civil­nom druš­tvu, kaza­la je Trgovčić.

Valent Hrvatin, zapos­le­nik SUR‑a i koor­di­na­tor info-pun­k­ta te amba­sa­dor Europskih sna­ga soli­dar­nos­ti je pred­sta­vio slje­de­ći pro­gra­ma na ras­po­re­du, a to je orga­ni­zi­ra­na zajed­nič­ka šet­na Rojcom koja će biti odr­ža­na u 17 do 18 sati.

- Društveni cen­tar Rojc smje­šten je u biv­šoj vojar­ni u cen­tru Pule i jedins­tve­ni je pros­tor koji na jed­nom mjes­tu okup­lja pre­ko 100 udru­ga iz raz­li­či­tih podru­čja dje­lo­va­nja: kul­tu­re, spor­ta i rekre­aci­je, psi­ho­so­ci­jal­ne skr­bi i zdrav­s­tva, dje­ce i mla­dih, skr­bi o oso­ba­ma s poseb­nim potre­ba­ma, zašti­te oko­li­ša, teh­nič­ke kul­tu­re, naci­onal­nih manji­na i osta­lih dje­lat­nos­ti. Zgrada je u vlas­niš­tvu Grada Pule, a njo­me uprav­lja Koordinacija Društvenog cen­tra Rojc sas­tav­lje­na od pred­stav­ni­ka Saveza udru­ga Rojca i Grada Pule. Vjerujem da će taj pro­gram biti inte­re­san­tan gos­ti­ma jer vam iz prve ruke mogu reći da se čes­to nađem u situ­aci­ji, a pogo­to­vo lje­ti kada je veli­ki broj turis­ta, da me lju­di pita­ju što je Rojc i čemu slu­ži. U šet­nju Rojcom sudi­oni­ke Foruma povest će pred­stav­ni­ci orga­ni­za­ci­ja koje dje­lu­ju u Rojcu. U sklo­pu šet­nje bit će mogu­će raz­gle­da­ti izlož­bu rado­va umjet­ni­ka koji su pred­stav­lje­ni u fan­zi­ni­ma Streetartanje. Radi se o pro­jek­tu doku­men­ti­ra­nja hrvat­ske graf­fi­ti i stre­et art sce­ne u obli­ku isto­ime­nog fan­zi­na. Do sada je kre­ira­no šest izda­nja fan­zi­na, a sva­ko izda­nje pred­stav­lja sedam raz­li­či­tih graf­fi­ti i stre­et art umjet­ni­ka iz raz­li­či­tih kra­je­va Hrvatske. Projekt pro­vo­di Udruga mla­dih Revolution iz Valpova i udru­ga Arla iz Đakova, kazao je Hrvatin.

Od 18 do 19.30 sati vri­je­me u Dnevnom borav­ku rezer­vi­ra­no je za Čitateljsku gru­pu. Zainteresirani sudi­oni­ci Foruma se sas­ta­ju kako bi raz­go­va­ra­li o tek­s­tu koji je potreb­no una­pri­jed pro­či­ta­ti. Tematski foku­si ove Clubtureove “čita­oni­ce” su kul­tu­ra i jav­ne poli­ti­ke. Grupa je pros­tor za raz­go­vor, kons­truk­tiv­nu ras­pra­vu i dru­že­nje. Potrebno se pri­ja­vi­ti sla­njem maila na clubture@gmail.com. Čitateljsku gru­pu vodi Ana Abramović.

- Od 21 sat do pono­ći sli­je­di naj­o­pu­šte­ni­ji dio Clubture Foruma, a to je kon­cert­ni pro­gram u dvo­ri­štu Rojca. Nastupat će ban­do­vi koji dje­lu­ju i vjež­ba­ju u Rojcu. Prvi na redu su Musicitta’ Acoustic koji dje­lu­ju u sas­ta­vu Samanta Stell, Damir Vukelja i Nenad Mirt. Musicitta’ je gru­pa reno­mi­ra­nih pul­skih glaz­be­ni­ka nas­ta­la 2012. godi­ne. Nastupaju u raz­nim for­ma­ci­ja­ma od akus­tič­ne vari­jan­te s tri čla­na (gita­ra, glas-fla­uta, kon­tra­bas ) do punog sas­tav od osam muzi­ča­ra. 2017. godi­ne izda­li su svoj prvi glaz­be­ni CD „Mi me insog­no“ te 2019. godi­ne dru­gi glaz­be­ni CD “Xe ora de cam­bi­ar” s autor­skom glaz­bom i tek­s­to­vi­ma na istro­ve­ne­to dija­lek­tu. Na nji­ho­vim cje­lo­ve­čer­njim kon­cer­ti­ma mogu se pos­lu­ša­ti autor­ske sklad­be napi­sa­ne na istro­ve­net­skom dija­lek­tu. Glazbu pot­pi­su­je Damir Vukelja, tek­s­to­ve Silvio Forza, Samanta Stell i Stefano Attilio Stell, a aran­žma­ne Damir Vukelja i Samanta Stell. Zatim sli­je­di nas­tup gru­pe Spacediver koju čine Vibor Juhas, Saša Čabaravdić i Vjeran Juhas koji su neka­da dav­no dje­lo­va­li u sklo­pu ben­da Tutankhamon Space Machine – dak­le “spa­ce” ide dalje. Na kra­ju nas­tu­pa My Pitbull Lucifer koji je osno­van 2020. godi­ne od stra­ne čla­no­va Mighty Zazuuma i Bolesnog Grinja. Band u svo­jim pje­sma­ma uspješ­no kom­bi­ni­ra zvu­ko­ve punk, sto­ne­ra i noise žan­ra. Nedavno su izda­li svoj prvi Split EP sa žes­to­kim ame­rič­ki ban­dom Ommnus iz Detroita. Split izda­nje pot­pi­sa­li su za hrvat­sku izda­vač­ku kuću No Profit Recordings. U rani­joj fazi band je obja­vio dvi­je pje­sme za potre­be kom­pi­la­ci­je Tribute to Satan Panosnki Vo 2. Članovi ban­da su Dina (gita­ra), V (vokal), Luže (bub­nje­vi) i Loris (bas), kaza­la je Trgovčić.

Program foru­ma se nas­tav­lja u subo­tu u 10 sati kada će se u Dnevnom borav­ku odr­ža­ti Forumske ras­pra­ve. U sklo­pu zajed­nič­kog sas­tan­ka sudi­oni­ka ovo­go­diš­njeg Foruma ras­prav­ljat će se o zajed­nič­kim tema­ma rada i buduć­nos­ti neza­vis­ne kul­tur­ne sce­ne s ciljem nala­že­nja zajed­nič­kih zaklju­ča­ka oko tema kao što su zako­no­dav­ni i stra­te­ški okvir za dje­lo­va­nje orga­ni­za­ci­ja na neza­vis­noj kul­tur­noj sce­ni, pros­tor­nih resur­sa, finan­ci­ra­nja orga­ni­za­ci­ja te razvo­ja pro­gram­ske raz­mje­ne i suradnje.

- Važan pro­gram je i Dokumentiranje Wikimedijima koji će biti odr­žan od 17 do 18 sati u Radioni Re-Gepetto. Tamo će biti pre­zen­ti­ran rad na doku­men­ti­ra­nju i mapi­ra­nju poda­ta­ka o čla­ni­ca­ma mre­že Clubture koje se odvi­ja­lo u okvi­ru pro­jek­ta Clubture.org @20 godi­na par­ti­ci­pa­tiv­ne i otvo­re­ne kul­tu­re, kazao je Jurcan.

- Od 18 do 19.30 sati bit će odr­žan Međugeneracijski raz­go­vor o Društvenom cen­tru Rojc u Dnevnom borav­ku. Međugeneracijski raz­go­vor dio je cik­lu­sa mode­ri­ra­nih jav­nih raz­go­vo­ra koje u raz­li­či­tim gra­do­vi­ma u Hrvatskoj orga­ni­zi­ra Udruga Kurziv – Platforma za pita­nja kul­tu­re, medi­ja i druš­tva, a u koji­ma se „odmo­ta­va pri­ča“ o nas­tan­ku i razvo­ju druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra koji se teme­lje na sudi­onič­kom uprav­lja­nju i civil­no-jav­nom part­ner­stvu, odnos­no o prak­sa­ma i meto­da­ma koje su od 1990-ih nada­lje dove­le do nji­ho­va razvo­ja. Na te su raz­go­vo­re pozva­ni svi zain­te­re­si­ra­ni – od pred­stav­ni­ka mla­đih orga­ni­za­ci­ja i ini­ci­ja­ti­va, poje­di­na­ca u podru­čju suvre­me­ne kul­tu­re sve do šireg civil­nog druš­tva, pred­stav­ni­ka vlas­ti te struč­ne i šire zain­te­re­si­ra­ne jav­nos­ti, kaza­la je Trgovčić

Jurcan je potom govo­rio o pro­gra­mu koji se foku­si­ra na Sound Sysrem kul­tu­ri i koji poči­nje s radom u 19 sati u Radioni Re-Grapetto gdje će pro­fe­si­onal­ni sto­lar Neven Šugar odr­žat će pre­da­va­nje o pro­ce­su izgrad­nje naj­po­pu­lar­ni­je zvuč­ne kuti­je u reg­gae sound sys­tem kul­tu­ri – Super sco­ope­ra – i svih nje­go­vih faza skla­pa­nja. Kroz pre­zen­ta­ci­ju se nas­to­ji moti­vi­ra­ti lju­de da sami kre­nu u izgrad­nju tak­vih kuti­ja, pošto je nagla­sak na ura­di sam kulturi.

- Slijedi pro­jek­ci­ja fil­ma „Superstonic sound: The Rebel Dread“ u 20 sati koja je orga­ni­zi­ra­na u surad­nji s DORF film fes­ti­va­lom. Od 21 do 1 sat uju­tro za glaz­be­nu selek­ci­ju će biti zadu­žen DJ Mefa iz Munchies sound sys­tem u dvo­ri­štu Rojca, kazao je Jurcan.

Clubture Forum podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Zagreb – Gradski ured za kul­tu­ru i Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva kroz pro­gram Centri zna­nja. Javna tri­bi­na i Međugeneracijski raz­go­vor pro­vo­de se u okvi­ru pro­jek­ta Kulturna poli­ti­ka odoz­do – Od dobrih prak­si druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra do odr­ži­vog okvi­ra za sudi­onič­ko uprav­lja­nje je podr­žan kroz finan­cij­ske podr­ške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Tekst i foto­gra­fi­je Boris VINCEK