PROKLETI HOLLYWOOD

20.10.2022.

Sinoć (19. lis­to­pad) je na HTV‑u pri­ka­zan prvi dio doku­men­tar­nog seri­ja­la „Prokleti Hollywood“ (reda­te­lji­ca Claudia Collao) koji se bavi sud­bi­nom zna­me­ni­tog reda­te­lja Ericha von Stroheima, odnos­no nje­go­vog kul­t­nog fil­ma „Pohlepa“.

Ponajprije, riječ je o vrlo konven­ci­onal­no reži­ra­nom doku­men­tar­cu u kojem se isječ­ci iz von Stroheimovih fil­mo­va i povi­jes­ne foto­gra­fi­je izmje­nju­ju s izja­va­ma sugo­vor­ni­ka koji sje­de ispred kame­re. Sugovornici nisu niti pot­pi­sa­ni ime­nom, pre­zi­me­nom i funk­ci­jom što je pri­lič­na zamjer­ka za doku­men­ta­rac ovak­ve vrste.

No, ipak je riječ o vrlo zanim­lji­vom šti­vu za fil­mo­fi­le i lju­bi­te­lje film­ske povi­jes­ti koji mogu pro­na­ći obi­lje manje poz­na­tih deta­lja iz živo­ta veli­kog von Stroheima, nje­go­vog poima­nja film­ske umjet­nos­ti i suko­ba s holi­vud­skim šefo­vi­ma. Von Stroheim je tije­kom 1920-ih reži­rao fil­mo­ve koji danas izgle­da­ju revo­lu­ci­onar­no u kon­tek­s­tu vre­me­na nas­tan­ka, ali svo­jim natu­ra­liz­mom nije naišao na razu­mi­je­va­nje publi­ke i stru­ke tije­kom tog zlat­nog raz­dob­lja ame­rič­ke povi­jes­ti pri­je veli­ke eko­nom­ske krize.

U temat­skom inte­re­su doku­men­tar­nog seri­ja­la „Prokleti Hollywood“ su fil­mo­vi koji su nas­ta­ja­li u kon­tro­verz­nim uvje­ti­ma ili su pro­gla­še­ni katas­tro­fal­nim u vre­me­nu nas­tan­ka, a kas­ni­je su stek­li kul­t­ni sta­tus. Tako se veče­ras pri­ka­zu­je epi­zo­da o fil­mu „Osvajač Džingis-kan“, a dru­gi tje­dan epi­zo­de posve­će­ne fil­mo­vi­ma „Kleopatra“ i „Vrata raja“.

 

Elvis Lenić