Umjetnička instalacija „Cirkus je izvedbena umjetnost svuda osim u Hrvatskoj“ u DC‑u Rojc

18.10.2022.

Umjetnička ins­ta­la­ci­ja „Cirkus je izved­be­na umjet­nost svu­da osim u Hrvatskoj“ bit će pred­stav­lje­na u čet­vr­tak, 20. lis­to­pa­da, od 18 do 21 sat u pros­to­ru udru­ge Čarobnjakov šešir na 5. katu Društvenog cen­tra Rojc u Puli.

„Umjetnička ins­ta­la­ci­ja „Cirkus je izved­be­na umjet­nost svu­da osim u Hrvatskoj“ tema­ti­zi­ra sta­tus suvre­me­nog cir­ku­sa u Hrvatskoj u odno­su na osta­tak Europe, pos­tav­lja­ju­ći monu­men­tal­nu sce­no­gra­fi­ju od papi­ra kao domi­nant­nu for­mu u pra­zan pros­tor. Osim što slu­ži kao jedins­tve­na kuli­sa – pozor­ni­ca cir­ku­skim umjet­ni­ci­ma za nji­ho­vu izved­bu – sce­no­gra­fi­ja slu­ži i kao eks­po­nat, odnos­no umjet­nič­ka ins­ta­la­ci­ja otvo­re­na za publi­ku i raz­gle­da­va­nje. Sastavljena od časo­pi­sa, novi­na, leta­ka, pro­gra­ma, pla­ka­ta i osta­lih pro­pa­gan­d­nih mate­ri­ja­la čiji je sadr­žaj isklju­či­vo cir­ku­ske tema­ti­ke iz osob­ne kolek­ci­je auto­ra, instalacija/scenografija ima oblik kule od papi­ra čiji unu­tar­nji izgled pod­sje­ća na krug cir­ku­skog šato­ra“, piše u opi­su instalacije.

Autorski tim čine Nikola Mijatović i Maxime Weinmann, a pro­duk­ci­ju pot­pi­su­je Cirkorama. Program je ostva­ren u sklo­pu Clubture-HR pro­gram­ske raz­mje­ne i surad­nje u 2022. godini.

Priredio B. V.