“ZBORNICA” NA HTV‑U

06.10.2022.

Večeras se na 2. pro­gra­mu HTV‑a u 21.10 pri­ka­zu­je doma­ći dugo­me­traž­ni film “Zbornica”, reda­te­lji­ce i sce­na­ris­ti­ce Sonje Tarokić, koji je ove godi­ne u Puli osvo­jio pet Zlatnih are­na (naj­bo­lji film, reži­ja, glav­na muška i spo­red­na žen­ska ulo­ga, mon­ta­ža), a bio je zapa­žen i na među­na­rod­nim fes­ti­va­li­ma (Karlovy Vary).

U „Zbornici“ pra­ti­mo pro­ble­ma­ti­čan kolek­tiv jed­ne zagre­bač­ke osnov­ne ško­le. Glavni lik je opti­mis­tič­na škol­ska peda­go­gi­nja (Marina Redžepović), a osim nje gle­da­mo cije­li ansambl podjed­na­ko važ­nih liko­va koji­ma reda­te­lji­ca pri­lič­no dobro vla­da unu­tar mizan­s­ce­ne. Iako reda­te­lji­ca cije­lo vri­je­me pre­mje­šta paž­nju s jed­nog lika na dru­gog, cje­li­na dje­lu­je nara­tiv­no pove­za­no i prlič­no skladno.

Zanimljivost za upu­će­ni­je je lik nas­tav­ni­ka Vlade, koje­ga glu­mi cije­nje­ni hrvat­ski film­ski mon­ta­žer i reda­telj doku­men­ta­ra­ca Vlado Gojun. Osim mnoš­tva dobro ispro­fi­li­ra­nih liko­va, film priv­la­či paž­nju i vizu­al­nim sti­lom s mnoš­tvom krup­nih kadro­va te inven­tiv­nim kori­šte­njem likov­nih moti­va naiv­ne umjet­nos­ti, kao i narod­ne glazbe.

Najzad, naj­bit­ni­ja stvar u ocje­ni ovak­vog fil­ma koji se bavi važ­nim druš­tve­nim pro­ble­mom je nje­go­va auten­tič­nost. S obzi­rom da su mno­gi nas­tav­ni­ci osnov­nih i sred­njih ško­la u fil­mu pro­naš­li broj­ne slič­nos­ti sa svo­jom sva­kod­ne­vi­com, uklju­ču­ju­ći i pot­pis­ni­ka ovog tek­s­ta, čini se da je reda­te­lji­ca Tarokić i taj test uspješ­no položila.

 

Elvis Lenić