28. Sa(n)jam knjige posvećen je Daši Drndić

21.11.2022.

Festival knjiga i autora otvara László Krasznahorkai

• 100 programa, 200 sudionika, 25.000 naslova i gotovo 300 nakladnika •

Mađarski knji­žev­nik László Krasznahorkai otvo­rit će 28. Sa(n)jam knji­ge u Istri, U petak, 25. stu­de­nog naj­av­lje­no je na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re na kojoj su uz direk­to­ri­cu Sajma, Magdalenu Vodopija, glav­nu orga­ni­za­to­ri­cu, Slavicu Ćurković i vodi­te­lja pro­da­je, Denisa Brandeisa Fialu, sudje­lo­va­li i pred­stav­ni­ci pokro­vi­te­lja: Marko Klausberger, direk­tor Regionalnog cen­tra Sjeverni Jadran Zagrebačke ban­ke, Manuela Kraljević, čla­ni­ca Uprave i direk­to­ri­ca mar­ke­tin­ga i pro­da­je Arena Hospitality Group i Sanja Cinkopan Korotaj, direk­to­ri­ca Turističke zajed­ni­ce Grada Pule.

Otvaranje 28. Sa(n)jam knji­ge u Istri odr­žat će se tra­di­ci­onal­no u pod­ne na ula­zu u Dom hrvat­skih bra­ni­te­lja – mjes­tu kojem se Sajam vra­tio i to upra­vo uz veli­ku temu Povratak. Na poz­na­te ste­pe­ni­ce ovo­ga će puta zako­ra­či­ti mađar­ski knji­žev­nik, dobit­nik Bookera, László Krasznahorkai – koji je u svi­je­tu pisa­ca, nak­lad­ni­ka, pre­vo­di­te­lja, fil­mo­fi­la i onih čita­te­lja viso­kih stan­dar­da, nesum­nji­vo veli­ka zvijezda.

Svečani uvod u 100 pro­gra­ma dese­tod­nev­nog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra vodit će pul­ska glu­mi­ca Dijana Vidušin dok će jazz-ritam cere­mo­ni­ji u swing mani­ri 30-ih i 40-ih godi­na zada­ti Big Band Pula na čelu s Brankom Sterpinom. Protokol otvo­re­nja svo­jim pri­sus­tvom uve­li­čat će minis­tri­ca kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Nina Obuljen Koržinek, a uz pul­skog gra­do­na­čel­ni­ka Filipa Zoričića, istar­skog župa­na Borisa Miletića te direk­to­ri­cu Sajma Magdalenu Vodopija, koja je na press kon­fe­ren­ci­ji izjavila:

„Kada smo odlu­či­li da će sre­diš­nja tema biti Povratak, nismo zna­li da će nam se dogo­di­ti i povra­tak u Dom hrvat­skih bra­ni­te­lja. U sva­kom povrat­ku ima, kako bi rekao jedan od naših gos­ti­ju Predrag Finci „i bola i rados­ti, zato je u sva­kom tako mno­go bol­ne rados­ti“. Upravo tak­ve emo­ci­je obu­ze­le su eki­pu Sajma i svjes­ni smo da ne može­mo naći ono što smo odla­skom osta­vi­li, ovo može biti samo novi poče­tak, a on je, mis­lim, više nego dobar. O Povratku, veli­koj knji­žev­noj i filo­zof­skoj temi, na Sajmu će govo­ri­ti sjaj­ni auto­ri: Boris Buden Semezdin Mehmedinović, Kapka Kassabova, Selvedin Avdić, Boris Dežulović, Leonida Kovač, Goran Vojnović, Zoran Žmirić, Dejan Dukovski, Olja Savičević Ivančević, Andrej Blatnik , Amir Alagić i mno­gi dru­ge, a sve ih pre­dvo­di naš počas­ni gost László Krasznahorkai. No, u radu na pro­gra­mu jed­na nam je auto­ri­ca, čije su knji­ge i  veli­ki dio živo­ta obi­lje­že­ni našom temom, stal­no dola­zi­la u mis­li i jako nedos­ta­ja­la. Zato smo Sajam i posve­ti­li Daši Drndić.“

Na koji način temu Povratak i Sajam vezu­je­mo uz Dašu Drndić naj­bo­lje pri­ka­zu­je obraz­lo­že­nje Aljoše Pužara:

„Sajam posve­ću­je­mo europ­ski priz­na­toj knji­žev­ni­ci istar­skih kori­je­na Daši Drndić, čiji su život i dje­lo bili obi­lje­že­ni gra­do­vi­ma iz kojih je, volj­no ili pod pri­ti­skom, odla­zi­la, u koje se, volj­no ili pod pri­ti­skom, dose­lja­va­la, te koji­ma se u dje­lu i živo­tu vra­ća­la. Dašin Beograd, Dašina Rijeka, Toronto, Rovinj, te mno­gi dru­gi gra­do­vi, od Berlina i Amsterdama do Pule, Umaga ili Gorice, mjes­ta koja su je pri­ma­la, pone­kad i odba­ci­va­la i s koji­ma je u svo­joj moć­noj pro­zi i jav­nim istu­pi­ma čes­to deba­ti­ra­la. Daša je knji­žev­ni­ca koja je bila, a svo­jim dje­lom i traj­no osta­la, kri­tič­ki i strog glas, glas­na savjest naših pore­me­će­nih dru­šta­va, ali i oso­ba čiji je dom bio uto­či­šte put­ni­ka, te čije su sva­kod­nev­ne bri­ge ali i knji­žev­ne stra­ni­ce bile čes­to usmje­re­ne mla­dim sna­ga­ma pred iza­zo­vom odras­ta­nja, lju­di­ma u nevo­lji, pro­go­nje­ni­ma i odba­če­ni­ma, svi­ma koje je veli­ka povi­jest sam­lje­la i zabo­ra­vi­la i koji se nisu ima­li kamo vra­ti­ti. Njeni povrat­ci bili su etič­ki i poli­tič­ki moć­ni, iskre­ni i potres­ni. Želimo da se sje­ta, melan­ko­li­ja pa i kič raz­li­či­tih konven­ci­onal­nih knji­žev­nih povra­ta­ka, pro­tre­se moć­nim duhom Daše Drndić i nje­ne književnosti.“

Odaziv izda­va­ča jedan je od naj­ve­ćih dosad: 280 nak­lad­ni­ka i goto­vo 25.000 knji­ga. Bogatstvo izbo­ra ove godi­ne leži i u dva poseb­na naci­onal­na štan­da. Štand srp­skih izda­va­ča pred­sta­vit će knji­ge 30-ak izda­va­ča Srbije. U nji­ho­voj ponu­di će se, narav­no, pro­na­ći i nas­lo­vi auto­ra koji dola­ze u Pulu, poput knji­ga Slobodana Šijana, Srđana Karanovića, Nedeljka Dragića i Dragana Velikića, ali i broj­ni, u Hrvatskoj nedos­tup­ni, nas­lo­vi Daše Drndić. Suorganizator nji­ho­va dola­ska je Srpsko naci­onal­no vije­će. Dogodit će se i do sada naj­bo­ga­ti­ji izbor tali­jan­ske knji­ge koja će biti smje­šte­na na čak dva štan­da. Na jed­nom će se pred­sta­vi­ti tamoš­nji nak­lad­ni­ci za dje­cu, a na dru­gom oni što objav­lju­ju pro­zu, poezi­ju i publi­cis­ti­ku, s poseb­nim nagla­skom na knji­ge Piera Paola Pasolinija. Za tali­jan­sku knji­gu poseb­no se pobri­nu­la trš­ćan­ska knji­ža­ra Nero su Bianco posred­stvom Zajednice Talijana Pula.

„Na saj­mo­vi­ma je uobi­ča­je­no govo­ri­ti o popus­ti­ma. Bit će ih narav­no i kod nas, od 20 – 70%, a za ovaj veli­ki povra­tak raz­li­či­ti nak­lad­ni­ci su pri­pre­mi­li i poseb­ne outlet ponu­de. Naša publi­ka će pri­mi­je­ti­ti raz­no­vr­s­nost ponu­de i raskoš­nu pos­tav­ku knji­ga za koju smo se poseb­no pobri­nu­li kole­gi­ca Lara Osman Grganja i ja, uz našu dugo­go­diš­nju surad­ni­cu Vlatku Balinčić. Za ovu godi­nu smo osmis­li­li i pun­kt Pisci pot­pi­su­ju, gdje će svo­je nove knji­ge pot­pi­si­va­ti i auto­ri izvan služ­be­nog pro­gra­ma, poput Damira Uzunovića ili Rajka Grlića“, napo­me­nuo je vodi­telj pro­da­je, Denis Brandeis Fiala.

„Sajam će obi­lje­ži­ti i povra­tak pro­gra­ma za dje­cu i mla­de. Plavi salon ponov­no ćemo podre­di­ti pro­gra­mi­ma za naše mali­ša­ne koji će nam i orga­ni­zi­ra­no dola­zi­ti iz pul­skih ško­la i vrti­ća, neki i iz Rovinja i Rijeke. Uz sva­kod­nev­nu ‘Priču za laku noć’ Bake Librić, radi­oni­ca­ma će se pred­stav­lja­ti raz­li­či­ti nak­lad­ni­ci. Svoj dan imat će Naklada Ljevak, Školska knji­ga, Plantopija, Alfa i Mozaik knji­ga. Vjerujem da će poseb­nu atmo­sfe­ru stvo­ri­ti niz mla­dih hrvat­skih ilus­tra­to­ri­ca i ilus­tra­to­ra koje ćemo, kada ne nas­tu­pa­ju u Hop-lek­ti­ri, susre­ta­ti u holu DHB‑a, koji će na tje­dan dana pos­ta­ti nji­ho­vim pop-up umjet­nič­kim ate­lje­om. Živo i mul­ti­me­di­jal­no bit će i na pro­gra­mu PULikulArne refor­me uz zanim­lji­ve gos­te koji će sred­njo­škol­ci­ma knji­žev­ne kla­si­ke pred­sta­vi­ti na jedan sasvim dru­ga­či­ji način“, nagla­si­la je Slavica Ćurković, glav­na orga­ni­za­to­ri­ca Sajma i kre­ato­ri­ca pro­gra­ma za djecu.

Izjavama su se nado­ve­za­li pred­stav­ni­ci pokro­vi­te­lja, bez kojih odre­đe­ne pro­gra­me ove godi­ne ne bi bilo mogu­će odr­ža­ti. Marko Klausberger, direk­tor Regionalnog cen­tra Sjeverni Jadran Zagrebačke ban­ke nagla­sio je da surad­nja sa Sajmom tra­je više od deset godi­na i da je tak­va pot­po­ra, kao dio nji­ho­vog druš­tve­no odgo­vor­nog pos­lo­va­nja, vrlo logič­na. Dometnuo je: „Obzirom na veli­ka ime­na koje orga­ni­za­to­ri naj­av­lju­ju te sve novi­te­te i pre­mi­je­re s doma­će i regi­onal­ne sce­ne, vje­ru­jem kako će ovo­go­diš­nje izda­nje zasi­gur­no iza­zva­ti veli­ki inte­res jav­nos­ti, kakav i zas­lu­žu­je. Čestitam orga­ni­za­to­ri­ma što su u pos­ljed­nje dvi­je godi­ne una­toč svim iza­zo­vi­ma uspje­li odr­ža­ti kon­ti­nu­itet fes­ti­va­la i vese­li me da smo, u skla­du s ovo­go­diš­njom temom – Povratak – ponov­no u fes­ti­val­skoj palači.“

Već dugi niz godi­ne Arena Hospitality Group iska­zu­je pot­po­ru Sajmu knji­ge kao glav­nom kul­tur­nom doga­đa­ju koji dopri­no­si imi­džu gra­da i dodat­noj ponu­di izvan sezo­ne, kako navo­di Manuela Kraljević, čla­ni­ca Uprave i direk­to­ri­ca mar­ke­tin­ga i pro­da­je Arena Hospitality Group. Istaknula je i da će: „Potpora AHG‑a biti uobi­ča­je­no kroz smje­štaj u hote­lu Park Plaza Histria za ugled­ne gos­te i sudi­oni­ke saj­ma, ali i kroz finan­cij­sku dona­ci­ju koja ove godi­ne ide u svr­hu reali­za­ci­je Čitateljske nagra­de dr. Ivo Borovečki te orga­ni­za­ci­je pro­gra­ma Noć galerija.“

Uz pro­gra­me na Sajmu poseb­no će se, dak­le, odr­ža­ti i Noć gale­ri­ja u četi­ri raz­li­či­te gale­ri­je u sta­roj jez­gri Pule uz četi­ri vrhun­ska europ­ska auto­ra: Maxa Neumanna, Timu Viljakainena, Mateja Povšea i Davidea Toffola.

„Naša turis­tič­ka zajed­ni­ca pra­ti Sajam goto­vo od nje­go­vih poče­ta­ka. I sama činje­ni­ca da se ona danas nala­zi u pros­to­ru neka­daš­nje knji­ža­re Mladost, koju je i Sajam koris­tio za jed­no od svo­jih izda­nja, možda je pre­do­dre­di­la našu nak­lo­nje­nost knji­zi i sim­pa­ti­je koje gaji­mo pre­ma pul­skom Festivalu knji­ga i auto­ra. Drago mi je da smo ove godi­ne i poseb­no uklju­če­ni u pro­gram “Noć gale­ri­ja”. U jed­noj veče­ri ćemo otvo­ri­ti četi­ri raz­li­či­te gale­ri­je i na taj način oži­vje­ti sta­ru jez­gru Pule, izvu­ći je iz nje­zi­ne pod­se­zon­ske pasiv­nos­ti“, nado­ve­za­la se direk­to­ri­ca Turističke zajed­ni­ce, Sanja Cinkopan Korotaj.

28. Sa(n)jam knji­ge u Istri odr­žat će se od 25. stu­de­nog do 4. pro­sin­ca Ove godi­ne će se cije­nje­ni sajam­ski pro­gram Doručak s auto­rom ponov­no moći pra­ti­ti i na Trećem pro­gra­mu Hrvatske radi­ote­le­vi­zi­je, dugo­go­diš­njim medij­skim part­ne­rom festivala.

Priredio B. V.