Čak sedam kandidata za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

07.11.2022.

Sukladno ras­pi­sa­nom Javnom pozi­vu za isti­ca­nje kan­di­da­tu­re za umjet­nič­kog rav­na­te­lja Pulskog film­skog fes­ti­va­la, u roku je pris­ti­glo ukup­no sedam kan­di­da­tu­ra. Interes su iska­za­li slje­de­ći pri­ja­vi­te­lji: Tatjana Aćimović, Igor Galo, Pavo Marinković, Martin Milinković, Paola Orlić, Danijel Pek i Zlatko Vidačković. Kandidature će se raz­ma­tra­ti na sjed­ni­ci Festivalskog vije­ća, pod pred­sje­da­njem minis­tri­ce kul­tu­re dr. sc. Nine Obuljen Koržinek.

Priredio B. V.