Martin bez etikete 2022 u Pićnu

24.11.2022.

Tradicionalno, a nakon više godi­na pauze, pos­ljed­njeg se tjed­na u mje­se­cu Martinja u Pićan vra­ća Martin bez eti­ke­te, pro­gram posve­ćen vinu.

„Program je i je u svo­jih prvih pet godi­na izda­nja bio mjes­tom nove komu­ni­ka­ci­je i poti­caj za nova pro­ma­tra­nja kul­tu­re vina u Istri. Želimo se pri­sje­ti­ti upra­vo tih poče­ta­ka, a kako bi stvo­ri­li nove teme­lje za nje­gov novi život. Dobrodošli na Martina bez eti­ke­te 2022, na izlož­bu sje­ća­nja, pred­stav­lja­nje publi­ka­ci­je i kon­cert Predraga Ljune (Pepea) u Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre. Dobrodošli u Pićan, u petak, 25.11. Okupljamo se u 18.30 sati“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.