Na 28. Sa(n)jmu knjige predstavljen novi zajednički projekt Tamare Obrovac i Milana Rakovca – „Brigada del amanecer“

29.11.2022.

Ča kantaju uvi?

• Tekst Daniela KNAPIĆ

• Fotografije D. K. i arhiva Sa(n)jam knjige u Istri

• „Ki vrah je vidi­ja da škri­van sam sebe šti­je na dišku de gra­mo­fo­no, ča je sam napi­sa? Ke štri­ga­ri­je su to?“, naša­lio se Milan Rakovac na počet­ku pred­stav­lja­nja Brigade svi­ta­nja, još jed­ne vri­jed­ne surad­nje s Tamarom Obrovac.

Koncept Tatjane Genc bio je jed­nos­ta­van: Milan Rakovac pro­či­ta svo­ju pri­po­vjet­ku, a Tamara Obrovac je zaogr­ne svo­jom glaz­be­nom inter­pre­ta­ci­jom. „Prvaci istar­ske pri­če, koji toj pri­či viso­kom razi­nom svog rada daju legi­ti­mi­tet“, kako ih je u nedje­lju na Sa(n)jmu pred­sta­vio Aljoša Pužar, ide­ju su rado pri­hva­ti­li i ostva­ri­li je u lip­nju ove godi­ne u pro­duk­ci­ji Matije Debeljuha i Vodnjanske Apoteke – Prostora za suvre­me­nu umjet­nost. Može se „ski­nu­ti“ na stra­ni­ci bookzvook.com.

Tamara je odmah na počet­ku pred­stav­lja­nja istak­nu­la kako i jezik doživ­lja­va kao svo­je­vr­s­nu glaz­bu, ilus­tri­ra­ju­ći to s dva sti­ha koje je uglaz­bi­la – jed­nim Rakovčevim, istri­jan­skim, iz nje­ne naj­i­zvo­đe­ni­je pje­sme „Črno zlo“ i dru­gim Loredane Bogliun, na istri­ot­skom tali­jan­skom narje­čju vodnjanštine.

„Milan je maj­stor melo­di­je govo­ra“, ust­vr­di­la je dalje Tamara i pre­ci­zi­ra­la kako nije riječ o pukoj audio knji­zi, već je žanr ovog urat­ka „na raz­me­đi mono­dra­me, radio dra­me i, možda, fil­ma (ku zapreš oči)“. U tom jed­no­sat­nom glaz­be­no-knji­žev­nom dija­lo­gu, Rakovac ne samo da nje­go­vim pre­poz­nat­lji­vim bari­to­nom čita svoj tekst nego se, kaže Tamara: „usu­di, fra­jer sta­ri, pone­što i otpje­va­ti i zaglu­mi­ti. Uostalo, i Bob Dylan zna poneg­dje zafal­ši­ra­ti, ali to niko­me ne sme­ta.“ Priznala je da je dubi­nu i višes­loj­nost Rakovčevog tek­s­ta, koji joj je na glaz­be­noj razi­ni bio velik iza­zov, dois­ta osje­ti­la tek na sni­ma­nju, kad su ga tije­kom tri dana „tesa­li“.

Naslov „Brigada svi­ta­nja“– pojas­nio je Rakovac – dola­zi od ime­na anar­his­tič­ke sku­pi­ne iz Barcellone koja je u vri­je­me špa­njol­skog gra­đan­skog rata ima­la spe­ci­fič­nu tak­ti­ku rato­va­nja. Trigger za nas­ta­nak te („žes­to­ke, gad­ne“) pri­če bio je susret s rođa­kom i od nje­ga dobi­ven pištolj uzbud­lji­ve povi­jes­ti. Između osta­log, 1948. jedan Crnogorac pok­lo­nio je taj pištolj subor­cu Dalmatincu, u znak zahval­nos­ti što ga je ovaj spa­sio robi­ja­nja svje­do­če­ći da „nije isti­na kako je u Domu armi­je piv­skom bocom gađao sli­ku dru­ga Tita, nego stol nekih koji su ga zeza­li“. Krenuvši od pri­če o tom pišto­lju, samo svo­jim vir­tu­oz­nim jezič­nim amal­ga­mom Rakovac pri­po­vi­jet­ku dalje gra­na na cije­lu bri­ga­du liko­va iz izmiš­lje­ne obi­te­lji Šimatić, teme­lje­nih na isti­ni­tim pri­ča­ma nje­go­vih bli­žih i dalj­njih rođa­ka raš­tr­ka­nih po svi­je­tu. Napomenuo je kako je to „cer­ti­fi­ci­ra­no dobra pri­ča“, jer je jed­na od rijet­kih za koju je dobio zna­čaj­ni­ju nagra­du – u Portorožu na fes­ti­va­lu „Pisci s granice/Scrittori di frontiera“.

„To je sjaj­na pri­po­vi­jet­ka s mnoš­tvom razi­na, dra­ma­tur­ški fil­mič­no pos­lo­žen niz sce­na koje „pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju sve što se pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti može“, počev­ši od sebe samo­ga i kon­tek­s­ta u kojem se zati­češ, do mije­ne karak­te­ra koji se u tom kon­tek­s­tu doga­đa“, oci­je­ni­la je Tamara, sje­tiv­ši se i reče­ni­ce „Ča su besi­de kad ti je gla­va na coku?“, koja dobro saži­ma „Brigadu svitanja“

„Gdje je moral, koje su vri­jed­nos­ti, što se doga­đa kad ti je gla­va na coku?“

Govoreći o Tamarinoj glaz­bi Rakovac se pri­sje­tio i nje­nih poče­ta­ka i reak­ci­ja na nje­ne rane nas­tu­pe: „Znali su me pita­ti – ma kaj ta mala pje­va – je to neki Zulu, Bantu jezik: Čakantaua, čakan­ta­ua?“, naša­liv­ši se time usput i na račun per­cep­ci­je Istre od stra­ne onih „pri­ko Učke“. Pužar je sto­ga pos­ta­vio i pita­nje odno­sa Istre („polu­oto­ka pro­gre­siv­nog ban­di­tiz­ma“, kako ju je nazvao, ) i ostat­ka Hrvatske. Rakovac je odmah napo­me­nuo da tu mora biti opre­zan, a onda opšir­no odgo­vo­rio svo­jom život­nom pri­čom „vje­či­tog ciga­na“, noma­da koji se uvi­jek izno­va vra­ća (tema ovo­go­diš­njeg Sa(n)jma je Povratak) „čarob­noj Istri, mjes­tu koje voli, ali se od nje i ježi, jer je ona strah i smrt“, mjes­tu isto­vre­me­no nje­go­vih naj­bol­ni­jih sje­ća­nja (smr­ti oca i dru­gih rođa­ka, poput zrma­na koji se, kad je tre­bao biti zarob­ljen od Nijemaca, raz­nio bom­bom), ali i mjes­to koje ga uvi­jek pod­sje­ti da mrž­nja nikad ne može pobijediti.

Pričao je  Rakovac i o Tonku Šoljanu, Ivanu Slamnigu, lju­di­ma koje je susre­tao po Zagrebu i od njih učio pisa­ti, o John Dos Passosu kao svom naj­ve­ćem uzo­ru, kao i o roma­nu „Riva i dru­ži“ (knji­zi koja ga je „zez­nu­la“), zaklju­čiv­ši podat­kom da je prvo izda­nje – nakon što ga je Igor Mandić nahva­lio u beograd­skom Ninu, naj­vi­še pri­mje­ra­ka pro­da­lo u Srbiji, „zato što Nin kaže da je to frajer!“.

Tamara je na isto pita­nje odgo­vo­ri­la aneg­do­tom: „Kad je kre­nu­lo to Istra-Hrvatska iskre­no nisam o tome raz­miš­lja­la, ali sje­ćam se ras­pra­ve u Smoljancima, u vri­je­me kad je Tuđman rekao da mi nismo pra­vi Hrvati, pa je jedan zer­man rekao – Ter i nismo!, a moj sta­ri na to: „On meni na jed­noj od naj­sta­ri­jih for­mi Hrvatskog jezi­ka govo­ri da nije Hrvat!“ Dodala je kako se osob­no nikad nije bavi­la tim pita­nji­ma i uvi­jek je više bila okre­nu­ta sušti­ni i meta­fi­zi­ci, što glaz­ba sama po sebi i jest.

Više je puta tije­kom ovog pred­stav­lja­nja Tamara spo­me­nu­la svog nedav­no pre­mi­nu­log oca, legen­dar­nog pul­skog sli­ka­ra i pro­fe­so­ra i dobrog Rakovčevog pri­ja­te­lja, Ivana Obrovca. Ponovila je svo­ju čes­tu tvrd­nju da joj je Rakovac „subo­rac i istri­jan­ski duhov­ni otac“, doda­ju­ći „makar sam ima­la i moga ki je bija dos­ta šta­bi­ja“, a ispri­ča­la je i kako joj je jed­nom, na pita­nje da li je sve to oko nje tako zamiš­ljao, odgo­vo­rio: „Ja te nisam odga­jao, samo sam pazio da te dru­gi ne odgajaju.“

„I danas kad dođem u Istru čujem moje sta­re, ali vidim i nadu u svi­ma nama koji smo tu briž­nu Istru podi­za­li svo­jim kre­ativ­nim nas­to­ja­nji­ma, a sada ispa­da­mo glav­ni fra­je­ri – glav­ni vina­ri, ulja­ri, agro­tu­ri­zam – uzo­ri istim oni­ma koji­ma smo bili Zulu!“, zaklju­čio je prkos­no Rakovac, pri­je no što je publi­ka dobi­la pri­li­ku pos­lu­ša­ti isje­čak iz Brigade svi­ta­nja, a neki­ma se posre­ći­lo i pod sto­li­com pro­na­ći pok­lon – kod za njen bes­plat­ni download.