Obljetnička proslava Etnografskog muzeja Istre – „60 nam je godina tek!“

17.11.2022.

Program „60 nam je godi­na tek!“ bit će odr­žan u čet­vr­tak, 17. stu­de­nog u sklo­pu pro­gra­ma „Četvrtkom u muze­ju“ Etnografskog muze­ja Istre u Pazinu, a povo­dom 60. godi­ne pos­to­ja­nja EMI‑a.

Od 17 sati na dalje slo­bo­dan je ulaz u muzej. Za sve lju­bi­te­lje kvi­zo­va u 18 sati odr­ža­ti će se Etno kviz – koli­ko poz­na­je­mo tra­di­cij­sku kul­tu­ru Istre i EMI/MEI. Nakon toga sli­je­di reza­nje slav­lje­nič­ke tor­te te dru­že­nje uz glazbu.

Iz Etnografskog muze­ja Istre pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve za sudje­lo­va­nje u Etno kvi­zu na način da poša­lju pri­ja­ve eki­pa na e‑mail adre­su emi@emi.hr. Predviđeno je sudje­lo­va­nje do šest eki­pa koje mogu biti od dva do četi­ri člana.

Priredio B. V.