Održana tribuna “Mladi kreativci: Generacija K”

16.11.2022.

U sklo­pu pro­gra­ma Knjižnica u gos­ti­ma u Mjesecu hrvat­ske knji­ge Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula 14. stu­de­nog, u punoj dvo­ra­ni Kina Valli orga­ni­zi­ra­la je tri­bi­nu za mla­de pod nazi­vom Mladi kre­ativ­ci: Generacija K te pred­sta­vi­la dio mla­dih sugra­đa­na čla­no­va izvan­nas­tav­nih aktiv­nos­ti veza­nih za knjiž­ni­cu, knji­gu, čita­nje, pisanje…

Ovom pri­go­dom pred­sta­vi­li su se Tvornica pri­ča iz OŠ Šijana, koja dje­lu­je pod men­tor­stvom prof. Vladimira Papića, Novinarska gru­pa OŠ Vidikovac, koja dje­lu­je pod men­tor­stvom prof. Sanje Pereša Macuka, Literarna kava­na Škole za turi­zam, ugos­ti­telj­stvo i trgo­vi­nu Pula, koja dje­lu­je pod men­tor­stvom knjiž­ni­čar­ke Željke Kondić Dabo, Haiku klub Gimnazije Pula, koja dje­lu­je pod men­tor­stvom prof. Dejana Pavlinovića, i Book club Kluba mla­dih Pula koji vodi Tajana Ilić. Razgovor je mode­ri­rao Igor Zenzerović iz udru­ge ZUM koji je s gos­ti­ma raz­go­va­rao o aktiv­nos­ti­ma, moti­va­ci­ji, kako men­to­ra tako i čla­no­va, iskus­tvi­ma, pla­no­vi­ma za budućnost.

Nakon ove ins­pi­ra­tiv­ne goto­vo dvo­sat­ne tri­bi­ne razvid­no je da je mla­dim kre­ativ­ci­ma za stva­ra­nje naj­po­treb­ni­ji “sigu­ran pros­tor za stva­ra­nje i izra­ža­va­nje sebe” te da men­to­ri u ovak­vim vrsta­ma aktiv­nos­ti ima­ju ključ­nu ulo­gu – osim što mla­di­ma pre­no­se svo­ja zna­nja i umi­je­ća, poti­ču ih na izra­ža­va­nje i osna­žu­ju u ulo­zi aktiv­nih sudi­oni­ka u kulturi.

Održana tri­bi­na ujed­no je nas­ta­vak pro­gra­ma Mladi poPuli koji se orga­ni­zi­ra s ciljem jav­nog pred­stav­lja­nja mla­dih pul­skih umjet­ni­ka – (ne)poznatih mla­dih kul­tur­nja­ka, koji su na putu afir­ma­ci­je svog stvaralaštva.


Priredio B. V.