Producent Danijel Pek novi umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala

16.11.2022.

Temeljem Odluke o finan­ci­ra­nju Pulskoga film­skog fes­ti­va­la i miš­lje­nja Festivalskog vije­ća koje je kan­di­da­tu­re raz­mo­tri­lo na sjed­ni­ci odr­ža­noj u uto­rak, 15. stu­de­nog u Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja, minis­tri­ca kul­tu­re i medi­ja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek ime­no­va­la je Danijela Peka novim umjet­nič­kim rav­na­te­ljem Pulskog film­skog fes­ti­va­la na man­dat od četi­ri fes­ti­val­ska izdanja.

Podsjećamo da je na Javni poziv za isti­ca­nje kan­di­da­tu­re za umjet­nič­kog rav­na­te­lja Pulskog film­skog fes­ti­va­la koji je u ruj­nu 2022. godi­ne obja­vi­la Javna usta­no­va Pula Film Festival pris­ti­glo sedam kan­di­da­tu­ra. Osim Peka na natje­čaj su se javi­li i Tatjana Aćimović, Igor Galo, Pavo Marinković, Martin Milinković, Paola Orlić i Zlatko Vidačković.

Danijel Pek (1977.) uspješ­ni je hrvat­ski film­ski i tele­vi­zij­ski pro­du­cent koji se istak­nuo fil­mo­vi­ma “Vis-A-Vis” (2013.), “Goran” (2016.) i “Murina” (2021.) koji je otvo­rio Pulski film­ski fes­ti­val 2021. godi­ne te osvo­jio nagra­du publi­ke, nagra­du Breza za naj­bo­ljeg debi­tan­ta te Zlatnu Arenu za naj­bo­lju spo­red­nu glu­mi­cu. Film “Murina” jedan je od naj­ve­ćih uspje­ha hrvat­skog fil­ma od samos­tal­nos­ti, do sada je pri­ka­zan na više od 60 film­skih fes­ti­va­la i osvo­jio je više od 20 nagra­da, među koji­ma i nagra­du Zlatna kame­ra (Camera D’Or) na Filmskom fes­ti­va­lu u Cannesu.

Tekst  B. V.

Foto