Projekt „Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici”

07.11.2022.

Klub & knji­ža­ra Giardini 2 pozi­va sve  zain­te­re­si­ra­ne sudje­lu­ju u pro­jek­tu „Pamćenje (o) knji­žev­nos­ti u svakodnevici“.

“U ovom istra­ži­va­nju ima­te pri­li­ku uči­ni­ti upra­vo to i pri­tom pomo­ći u pri­kup­lja­nju poda­ta­ka za znans­tve­nu stu­di­ju o hrvat­skim nepro­fe­si­onal­nim čita­te­lji­ma. Dakle, ako vam u opi­su pos­la nije da čita­te knji­žev­ne tek­s­to­ve, istra­ži­va­či s pro­jek­ta PoKUS bili bi zahval­ni kada bis­te izdvo­ji­li oko pola sata svo­je­ga vre­me­na da u raz­go­vo­ru s nji­ma kaže­te kako pam­ti­te neke knji­ge koje ste pro­či­ta­li. Istraživači bora­ve u Puli od 7. do 10. stu­de­nog i otvo­re­ni su za inter­v­jue uži­vo u tom ter­mi­nu ili vir­tu­al­no u kas­ni­jem ter­mi­nu. Ukoliko želi­te zna­ti više, pro­či­taj­te infor­ma­tiv­no pismo u nas­tav­ku i javi­te nam se na e‑mail adre­su: pokus@m.ffzg.hr“, navo­de organizatori.

Istraživački pro­jekt „Pamćenje (o) knji­žev­nos­ti u sva­kod­ne­vi­ci” odvi­ja se s ciljem utvr­đi­va­nja kako nepro­fe­si­onal­ni čita­te­lji pam­te knji­žev­nost u hrvat­skoj sva­kod­ne­vi­ci. Istraživanje se pro­vo­di na uzor­ku od 1.000 ispi­ta­ni­ka. Zasniva se na polus­truk­tu­ri­ra­nim inter­v­ju­ima s ispi­ta­ni­ci­ma u nji­ho­vom sva­kod­nev­nom čita­telj­skom okru­že­nju. Od ispi­ta­ni­ka se oče­ku­je da odgo­va­ra­ju na pita­nja o zna­če­nji­ma poje­di­nih knji­žev­nih dje­la, sje­ća­nju na pro­či­ta­ne tek­s­to­ve i okol­nos­ti­ma čita­nja. Intervju tra­je oko pola sata, ovis­no o dulji­ni odgo­vo­ra ispitanika.

Od ispi­ta­ni­ka se oče­ku­je da nave­du idu­će osob­ne podat­ke: spol, (okvir­nu) dob, pre­bi­va­li­šte, stu­panj obra­zo­va­nja i mjes­to obra­zo­va­nja. Svi poda­ci o ispi­ta­ni­ci­ma su ano­nim­ni. Sve audio snim­ke nas­ta­le u sklo­pu istra­ži­va­nja bit će dos­tup­ne samo istra­ži­vač­ko­me timu, slu­žit će isklju­či­vo za ano­nim­nu izra­du i pro­vje­ru trans­kri­pa­ta te će biti izbri­sa­ne kada istra­ži­va­nje bude dovr­še­no (2026. godi­ne). Transkripti i poda­ci pos­tat će dio ano­nim­ne baze poda­ta­ka koja će na zah­tjev biti dos­tup­na dru­gim istra­ži­va­či­ma za poten­ci­jal­ne pro­jek­te koji bi se bavi­li stvar­nim čita­te­lji­ma. Svi poda­ci dobi­ve­ni u sklo­pu istra­ži­va­nja koris­tit će se isklju­či­vo u istra­ži­vač­ke svr­he. Podaci dobi­ve­ni od ispi­ta­ni­ka mimo snim­lje­nih inter­v­jua neće se koris­ti­ti u istra­ži­va­nju. Ispitanik može odus­ta­ti od sudje­lo­va­nja u sva­kom tre­nut­ku pri­je, tije­kom ili nakon inter­v­jua, sve do zavr­šet­ka istraživanja.

Priredio B. V.