Svečano otvoren 28. Sa(n)jam knjige u Istri

25.11.2022.

Povratak – glavna tema ovogodišnjeg festivala knjiga i autora

• – Džaba Beograd, dža­ba Interliber, dža­ba Leipzig – Pula je Pula – tu je pisac gos­po­din jer ima svo­je čita­te­lje uz sebe i s nji­ma dije­li povra­tak čovje­ka čovje­ku. Lipo doj­di­te, kupuj­te libre i štij­te – samanj je doprt“, rije­či su koji­ma je Milan Rakovac otvo­rio 28. izda­nje Sajma knji­ge u Istri u petak, 25. stu­de­nog, pono­vo u Domu hrvat­skih branitelja.

Rakovac je u ovoj funk­ci­ji zami­je­nio glav­nog gos­ta saj­ma Lászla Krasznahorkaia koji je zbog boles­ti morao otka­za­ti svoj dola­zak. No bio je pri­su­tan kroz svo­je rije­či jer je upra­vo citat iz nje­go­vog roma­na „Svijet ide dalje“ u reci­ta­ci­ji Roka Juričića bio poče­tak cere­mo­ni­je otva­ra­nja. Njegova su-vodi­te­lji­ca bila je Dijana Vidušin, a za glaz­bu su se pobri­nu­li čla­no­vi pul­skog Big Benda pre­dvo­đe­ni Brankom Sterpinom na trubi.

Glavna tema fes­ti­va­la je povra­tak, a ovo­go­diš­nji Sajam posve­ćen je Daši Drndić. Fokus saj­ma kao i same sve­ča­nos­ti otva­ra­nja bit će i sto­go­diš­nji­ca rođe­nja Pier Paola Pasolinija čije smo sti­ho­ve u čakav­skom pre­pje­vu Valtera Milovana tako­đer pos­lu­ša­li na otva­ra­nju, a nisu izos­ta­li ni sti­ho­vi nje­go­ve su-godiš­nja­ki­nje Vesne Parun.

Direktorica Sajma, Magdalena Vodopija zahva­li­la je Matiji Ferlinu i Goranu Ferčecu na orga­ni­za­ci­ji cere­mo­ni­je otva­ra­nja i nagla­si­la kako je ovo ujed­no i povra­tak saj­ma u deka­dent­ne pros­to­re i salo­ne aus­tro­ugar­ske proš­los­ti u koje se knji­ga naj­bo­lje ukla­pa. Emotivno je bilo i nje­no pri­sje­ća­nje na Dašu Drndić, a nado­la­ze­ća je vre­me­na opi­sa­la kao anni di piom­bo e di fango.

Među govor­ni­ci­ma bili su i minis­tri­ca kul­tu­re i medi­ja, Nina Obuljen Koržinek, istar­ski župan Boris Miletić i pul­ski gra­do­na­čel­nik Filip Zoričić koji su dali svo­ju defi­ni­ci­ju povrat­ka, nagla­si­li važ­nost knji­ge i čita­nja, pohva­li­li ustraj­nos­ti ovak­vih mani­fes­ta­ci­ja, poz­dra­vi­li broj­ne okup­lje­ne ispred Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja i zaže­lje­li im ugo­dan bora­vak na sajmu.

28. Sajam knji­ge u Istri osta­je otvo­ren do nedje­lje, 4. pro­sin­ca, a posje­ti­te­lji će moći bira­ti izme­đu 25 tisu­ća nas­lo­va od sve­ukup­no 280 izda­va­ča. Cijene će biti tra­di­ci­onal­no sni­že­ne, a sajam­ski popust je u ras­po­nu od 20 do 70 posto.

Detaljan pro­gram saj­ma može­te pro­na­ći na ovoj povez­ni­ci.

Tekst i foto­gra­fi­je Boris VINCEK