Izložba Pierrea Tola „Comunicating vessels“ u galeriji Poola

28.12.2022.

Izložba Pierrea Tola nazi­va „Comunicating vessels“ bit će otvo­re­na u petak, 30. pro­sin­ca u 19 sati u gale­ri­ji Poola.

„Nije bilo elek­trič­ne stru­je ali dovolj­no je dnev­ne svje­tlos­ti ula­zi­lo kroz puko­ti­ne u zidu. Razina moje ener­gi­je pala je na niske gra­ne. Mozak kao da mi je bio uga­šen ciga­re­tom i mis­li su mi gmi­za­le po podu. Nokti su bili crni, a ruke mi se nepres­ta­no zno­ji­le. Očni kap­ci su pada­li na pola kop­lja. Ožiljci na mome tije­lu pri­zi­va­li su muhe i infek­ci­je su bile mogu­će. Možda me je dugi bora­vak u div­lji­ni uči­nio nepris­tu­pač­ni­jim, ne znam. Nemojte me pogreš­no shva­ti­ti. Rođen sam i odras­tao u gra­du, moji omi­lje­ni sti­ho­vi iz dje­tinj­stva bili su: I was never into natu­re, I was into wil­der­ness / I never wan­ted to be an artist. I wan­ted to be a Magician“, piše autor u poziv­ni­ci izložbe.

Pierre Tol, rođen je 1970. godi­ne u Amsterdamu. Autodidakt je, bavi se uglav­nom per­for­man­som, audio-ins­ta­la­ci­ja­ma, glaz­bom, foto­gra­fi­jom i vide­om. Sam poče­tak vezu­je za foto­graf­sko-film­ski stu­dio u Amsterdamu u kojem radi kra­jem 80-ih. Nakon što je neko­li­ko godi­na živio u Pyrénées-Orientalesu u Francuskoj vra­tio se u Nizozemsku te radi sa lokal­nim kaza­liš­nim sku­pi­na­ma kao izvo­đač i lut­kar. U kas­nim 90-ima zapo­či­nje pro­duk­ci­ju avan­gard­ne glaz­be i izved­be­nih umjet­nos­ti te surad­nju sa među­na­rod­nim umjet­ni­ci­ma. Osnovao je ton­ski stu­dio i ate­lje kostima/rekvizita u Amsterdamu. Tijekom pro­tek­lih godi­na uglav­nom se bavi zvu­kom  skla­da­njem, eks­pe­ri­men­tal­nom glaz­bom, zvuč­nim ins­ta­la­ci­ja­ma, vide­om i radiom.

Priredio B. V.